IĀS707 Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana (studiju projekts)

Kods IĀS707
Nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana (studiju projekts)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Ingūna Jurgelāne-Kaldava, Astra Auziņa-Emsiņa, Olga Bogdanova, Velga Ozoliņa, Ivars Pucens, Remigijs Počs, Dmitrijs Solovjovs, Dita Erna Sīle, Normunds Rudzītis
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana (studiju projekts) ir mācību priekšmets, kura mērķis ir nostiprināt teorētiskās zināšanas iepriekš iegūtajos mācību priekšmetos starptautisko ekonomisko sakaru organizēšanas un vadīšanas jomā, risinot praktiskās problēmas. Priekšmets paredz studentu patstāvīgo darbu pie studiju projekta izstrādes grupās no 2 - 4 cilvēkiem, definējot starptautiskajā vidē pastāvošās problēmas un piedāvājot šo problēmu efektīvus risinājumus. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis: iemācīties pielietot teorētiskās zināšanas par starptautisko ekonomisko sakaru organizēšanu un vadīšanu praksē. Uzdevumi: spēt identificēt un definēt uzņēmuma, organizācijas vai iestādes darbībā pastāvošās problēmas, analizēt esošo situāciju, kā arī izstrādāt argumentētus risinājumus identificētajām problēmām; spēt strādāt komandā, sadalot pienākumus un ievērojot noteikto laika grafiku; spēt veiksmīgi aizstāvēt izstrādāto studiju projektu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izvērtēt situāciju, savākt nepieciešamo informāciju (anketēšana, intervēšana, uzņēmuma apmeklēšana, darbs ar literatūru u.c.), analizēt problēmas. - Studiju projekta izstrādes gaitā paredzētas obligātas atskaites.
Spēj izstrādāt identificēto problēmu iespējamos risinājumus, izklāstīt savas domas, atbilstoši studiju projektu nolikumā definētajām prasībām, strādāt komandās. - Studiju projekta izstrādes gaitā paredzētas obligātas atskaites.
Spēj lietot pieejamo informāciju par uzņēmumu, iestāžu, organizāciju starptautisko ekonomisko sakaru organizēšanu un vadīšanu. - Studiju projekts, tā aizstāvēšana.
Spēj parādīt izpratni par iegūtajiem analītiskajiem rezultātiem, dažādu praktisku situāciju iespējamajiem risinājumiem, tos izskaidrot un pamatot. - Studiju projekts, tā aizstāvēšana.
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas iepriekšējos studiju kursos starptautisko sakaru organizēšanas un vadīšanas, ekonomikas, uzņēmējdarbības, statistikas un tirgzinības jomā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RICS0 3. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava Kalnciema 6-307 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]