BBM715 Būvmehānika (vispārīgais kurss)

Kods BBM715
Nosaukums Būvmehānika (vispārīgais kurss)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvmehānikas katedra
Mācībspēks Albīns Skudra, Ivars Radiņš, Ģirts Frolovs, Līga Gaile, Līga Radiņa, Jans Veļičko, Jānis Šliseris
Kredītpunkti 7.0 (10.5 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Statiski noteicamu stieņu sistēmu mehānika. Ietekmes līniju teorija. Pārvietojumu teorija. Spēku metode. Pārvietojumu metode. Nepārtrauktu siju, statiski nenoteicamu rāmju, loku, kopņu aplēse. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt ģeometriski nemainīgu stieņveida būvsistēmu stiprības un stingrības noteikumus un prast veikt to piepūļu aprēķinus konkrētiem darinājumu veidiem.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj veikt stieņu sistēmu kinemātisko un struktūras analīzi. - Kontroldarbs.Eksāmens.
Spēj veikt pārvietojumu aprēķinus plakanām stieņu sistēmām. - Aprēķinu darba aizstāvēšana. Eksāmens.
Spēj veikt statiski nenoteicamu stieņu sistēmu piepūļu un stiprības aprēķinus ar analītiskām metodēm statisku slodžu gadījumos - Aprēķinu darba aizstāvēšana. Eksāmens.
Spēj novērtēt mainīgu slodžu iespaidu uz nepārtrauktu siju stiprību. - Aprēķinu darba aizstāvēšana. Eksāmens.
Spēj veikt ar skaitliskām un analītiskām metodēm iegūto stieņo sistēmu piepūļu, pārvietojumu un stiprību novērtējumu un analīzi. - Eksāmens.
Spēj veikt racionālāko aprēķina metožu izvēli un pielietojumu konkrētiem darinājumiem. - Eksāmens.
Priekšzināšanas būvmehānikas ievadkurss.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]