BBM711 Būvmehānikas ievadkurss

Kods BBM711
Nosaukums Būvmehānikas ievadkurss
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvmehānikas katedra
Mācībspēks Līga Gaile, Ivars Radiņš, Oskars Mednis, Albīns Skudra, Jans Veļičko, Līga Radiņa, Ģirts Frolovs, Jānis Šliseris
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Būvmehānika ir praktiska mehānikas zinātnes daļa, kuras pētījumu objekti ir cieti, deformējami ķermeņi un to sistēmas. Būvmehānikas uzdevums ir prognozēt no šādiem objektiem veidotu būvkonstrukciju izturēšanos (deformēšanos un nestspēju) ārējās slodzes, pašsvara, apkārtējās vides iedarbības un konstrukcijas materiāla īpašību izmaiņas rezultātā. Būvmehānikas ievadkurss ietver sevī uz teorētiskās mehānikas un materiālu mehānikas principiem un hipotēzēm balstītus rezultātus par tādu tipisku būvelementu kā stieņu vai siju izturēšanos mehānisku iedarbību rezultātā. Būvmehānikas ievadkursa ietvaros tiek uzsākta aprēķinu metožu apguve drošu un ekonomisku būvju radīšanai. Tiek apgūtas būvelementu stiprības, stinguma un noturības aprēķini. Tādā veidā tiek likta saikne ar tādām praktiskās būvniecības nozarēm kā projektēšana, izgatavošanas tehnoloģija, konstrukciju ekonomika..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt stieņveida būvelementu stiprības, stinguma un noturības aprēķinus un patstāvīgi veikt iekšējo piepūļu, spriegumu un pārvietojumu aprēķinus konkrētas formas stieņiem vienkāršos un saliktos slogojumos.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj veikt stieņu iekšējo piepūļu aprēķinu kopņveida stieņu sistēmām. - Patstāvīgais aprēķinu darbs un tā aizstāvēšana kontroldarba veidā. Eksāmens.
Spēj veikt liektu stieņu iekšējo piepūļu aprēķinu un to stiprības pārbaudi. - Patstāvīgais aprēķinu darbs un tā aizstāvēšana kontroldarba veidā. Eksāmens
Prot novērtēt spiestu stieņu noturību un piedāvāt priekšlikumus to kritiskā spēka palielināšanai. - Patstāvīgais aprēķinu darbs un tā aizstāvēšana kontroldarba veidā. Eksāmens.
Spēj novērtēt siju izlieču atkarību no pieliktās slodzes veida un lieluma. - Eksāmens.
Spēj veikt ekscentriski spiestu stieņu spriegumu aprēķinu un kolonu kritiskā stāvokļa novērtējumu. - Eksāmens.
Prot aprēķināt vērptu stieņu deformāciju un stiprību. - Eksāmens.
Spēj izdarīt spriegumu un deformāciju aprēķinus pilnā spriegumstāvokļa gadījumā. - Eksāmens.
Priekšzināšanas fizika un matemātika vidusskolas kursa apjomā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]