IĀS706 Globālais tirgus un piegādes ķēdes

Kods IĀS706
Nosaukums Globālais tirgus un piegādes ķēdes
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Loģistika
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Dmitrijs Solovjovs, Jānis Kuškins, Rinalds Pļavnieks
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kurss ietver problēmas saistītas ar piegāžu ķēžu vadīšanu globālajā tirgū; piegāžu ķēdes struktūras veidošanu, plūsmu vadīšanu, sākuma un gala punktu noteikšanu. Aplūkoti jautājumi par piegāžu ķēžu vadīšanas (SCM) metodēm un tehnoloģijām; SCM modeļi un to pielietošana; informācijas nozīme kravu ekspedīcijā; piegādes ilguma un tās precizitātes novērtējums; laika nozīme piegādes kvalitātes noteikšanā; piegādes nosebošanas perioda novērtējums..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis: palīdzēt studentiem izprast ar piegāžu ķēžu menedžmenta pamatprincipus un iegūt prasmi patstāvīgi pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus. Uzdevumi: aplūkot piegāžu ķēžu menedžmentu kā sistēmu ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos; apgūt piegāžu ķēžu vadīšanas programmas un metodes;prast izmantot SCM programmas; sniegt nepieciešamo informāciju ar aprēķinu un statistisko datu palīdzību, novērtēt informācijas pielietojamību lēmumu pieņemšanā
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prasme definēt, interpretēt un lietot profesionālo terminoloģiju piegāžu ķēžu vadīšanas jomā. - Patstāvīgie darbi, diskusijas nodarbībās.
Prasme izvēlēties optimālo risinājumu piegāžu ķēžu procesu plānošanā, izmantojot speciālās metodes. - Kontroldarbi nodarbībās.
Prasme noteikt uzņēmuma lomu piegādes ķēdē, prot atpazīt un interpretēt starpību starp piegādes ķēdi un loģistikas kanālu. - Praktiskie darbi auditorijā un mājās
Prasme modelēt informācijas, kravas un finanšu plūsmas globālajā tirgū; prot apkopot plūsmas, izstrādāt to optimizācijas projektu, sistematizējot gan modelēšanas rezultātus, gan teorētiskās zināšanas, strādājot grupās un prezentējot grupas darba rezultātus. - Grupu darbā kā arī diskusijas laikā ir demonstrēta spēja optimizēt piegāžu ķēžu plūsmas.
Prasme novērtēt klienta pasūtījuma procesu, kā arī modelēt pasūtījuma izpildes procesu. - Eksāmens, kurā ietverti gan kursa darba rezultāti, gan teorētiskie, gan praktiskie jautājumi
Priekšzināšanas pamatzināšanas operāciju pētīšanas un imitācijas modelēšanas jomā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
ADML0 1. kurss, 1+9 grupa
1 Lekc. Lektors R.Pļavnieks Sētas 1 (Meža 1/3)-412 1 10.15 - 11.50 * * * * * *
1 Lab.d. Lektors R.Pļavnieks Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-447 1 10.15 - 11.50 * * * *
1 Lab.d. Lektors R.Pļavnieks Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-447 1 12.30 - 14.05 * * * *
1 Lekc. Lektors R.Pļavnieks Sētas 1 (Meža 1/3)-412 1 12.30 - 14.05 * * * * * *
RDML0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors R.Pļavnieks Sētas 1 (Meža 1/3)-412 1 10.15 - 11.50 * * * * * *
1 Lab.d. Lektors R.Pļavnieks Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-447 1 10.15 - 11.50 * *
1 Lab.d. Lektors R.Pļavnieks Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-447 1 12.30 - 14.05 * *
1 Lekc. Lektors R.Pļavnieks Sētas 1 (Meža 1/3)-412 1 12.30 - 14.05 * * * * * *
AIGS0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Lektors R.Pļavnieks Sētas 1 (Meža 1/3)-412 1 10.15 - 11.50 * * * * * *
1 Lab.d. Lektors R.Pļavnieks Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-447 1 10.15 - 11.50 * * * *
1 Lab.d. Lektors R.Pļavnieks Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-447 1 12.30 - 14.05 * * * *
1 Lekc. Lektors R.Pļavnieks Sētas 1 (Meža 1/3)-412 1 12.30 - 14.05 * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]