IKI760 Kvalitātes vadības pamati

Kods IKI760
Nosaukums Kvalitātes vadības pamati
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Kvalitātes vadība
Struktūrvienība Kvalitātes tehnoloģiju katedra
Mācībspēks Jānis Mazais, Jānis Pildavs, Irina Degtjarjova
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju kurss „Kvalitātes vadības pamati” aptver kvalitātes vadības principu teorētisko zinību un praktisko rīcību apguvi. Studiju kurss sniedz ieskatu kvalitātes jēdziena un principu attīstībā. Studenti iegūst zināšanas par kvalitātes līmeņiem un to novērtēšanu, prasmi noteikt kvalitātes raksturotājus. Studiju kurss ietver jautājumus par kvalitātes pilnveides metožu un instrumentu izvēli un lietošanu dažādās situācijās. Studenti iegūst kompetenci analizēt produktu un pakalpojumu kvalitātes raksturotājus, procesus, iegūst izpratni par kvalitātes vadības standartiem. Studiju kurss veicina kritiskās domāšanas un argumentēšanas prasmes attīstību, strādāt grupās un individuāli..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju kursa mērķi un uzdevumi: •veidot izpratni par kvalitātes jēdzienu, principiem, procesu pieeju, kvalitātes sistēmu un tās nozīmi organizācijas konkurētspējas nodrošināšanā; •veidot izpratni par kvalitātes vadības principiem, sistēmām un metodēm dažādos ražošanas un pakalpojumu uzņēmumos, organizācijās un sabiedrības pārvaldes institūcijās; •attīstīt izpratni par kvalitātes pilnveides metodēm un to lietošanu; •attīstīt kritiskās domāšanas, komunikācijas, problēmu risināšanas, analītiskās, argumentēšanas un informācijas apstrādes prasmi; •veidot izpratni par standartu veidiem un standartizāciju.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izprot kvalitātes jēdzienu, raksturotājus, ietekmējošos faktorus, spēj lietot profesionālo terminoloģiju, pamatot savu viedokli, strādāt grupā un individuāli. - 1) Grupu projekts Nr.1. 2) Eksāmens.
Spēj raksturot kvalitātes ietekmi uz uzņēmuma darbību, izprot procesus, uzņēmuma un patērētāju attiecības, spēj noteikt kvalitātes izmaksas, strādāt ar dažādiem informācijas avotiem, atlasīt un apkopot informāciju. - 1) Patstāvīgais darbs Nr.1. 2) Eksāmens.
Spēj analizēt standartus, raksturot sistēmas prasības, kvalitātes principus, demonstrē kritiskās domāšanas, analītiskās, argumentēšanas un informācijas apstrādes prasmi. - Eksāmens.
Spēj lietot kvalitātes vadības un analīzes metodes un instrumentus, modelēt risinājumus vienkāršās problēmsituācijās, demonstrē problēmu risināšanas prasmi. Spēj novērtēt klientu apmierinātību. - 1) Grupas projekts Nr.2. 2) Patstāvīgais darbs Nr.2. 3) Eksāmens.
Izprot un lieto kvalitātes metodes, Seši Sigma un Lean metodoloģijas. - 1) Grupas projekts Nr.2. 2) Patstāvīgais darbs Nr.3. 3) Eksāmens.
Spēj praktiski veikt procesu parametru raksturotāju novērtēšanu, noteikt procesu izkliedes veidu un identificēt izkliedes cēloņus, izstrādāt ieteikumus kvalitātes pilnveides pasākumu īstenošanai. - 1) Grupu projekts Nr.2. 2) Eksāmens.
Spēj patstāvīgi un grupu darbā analizēt, ar neatbilstošu kvalitāti saistītas problēmas, kas izklāstītas situāciju aprakstos un identificēt to cēloņus, ieteikt iespējamos problēmu risinājuma variantus. - 1) Grupu projekts Nr.2. 2) Eksāmens.
Priekšzināšanas Datorprasmes darbam ar MS Excel progtammatūru.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RICL0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-411 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-419 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICU0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-409 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-409 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-508 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-511 0 09:00 - 12:00
RICR0 1. kurss, 6 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-509 3 18.15 - 21.00 * * * * * * * *
RICR0 2. kurss, 6 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-509 3 18.15 - 21.00 * * * * * * * *
RICUN 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-511 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-409 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-409 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-508 0 09:00 - 12:00
RICU0 4. kurss, 4 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-508 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-409 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-409 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-511 0 09:00 - 12:00
RIBUN 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-409 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-409 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-508 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-511 0 09:00 - 12:00
RICU0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-508 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-508 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-411 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-419 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICL0 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-308 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-308 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-308 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-308 0 12:30 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-308 0 12:30 - 17:00
RICL0 3. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-308 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-308 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-308 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-308 0 12:30 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-308 0 12:30 - 17:00
2020/2021 gada rudens semestris
RICU0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-308 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-308 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
RICR0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-308 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-308 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
RICUN 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-419 0 12:40 - 15:30
RIBUN 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-419 0 12:40 - 15:30
RICR0 4. kurss, 3 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-419 0 12:40 - 15:30
RICRP 3. kurss, 1+4 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-419 0 12:40 - 15:30
RICRP 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-419 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) J.Pildavs Kalnciema 6-419 0 12:40 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]