IKI760 Kvalitātes vadības pamati

Kods IKI760
Nosaukums Kvalitātes vadības pamati
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Kvalitātes vadība
Struktūrvienība Kvalitātes tehnoloģiju katedra
Mācībspēks Jānis Mazais
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju kurss „Kvalitātes tehnoloģija un kvalitātes vadīšana” aptver kvalitātes vadības principu teorētisko zinību un praktisko rīcību apguvi. Vispirms studējošie apgūst kvalitātes vadības filozofiju, pēc tam turpinot praktisko rīcību piemēru izpēti un īstenojumu dažādos ražošanas un pakalpojumu sfēras uzņēmumos un pārvaldes institūcijās..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju kursa mērķis - apgūt pamatzināšanas par kvalitātes vadības principiem, sistēmām un metodēm dažādos ražošanas un pakalpojumu uzņēmumos, nevaldības organizāciju un sabiedrības pārvaldes institūcijās, veidot izpratni un pamatprasmes prasmīgas saimniekošanas un visaptverošās kvalitātes kultūras jomās Latvijas un Eiropas Vienotā tirgus un starptautiskajā dzīves un darba vidē, apgūt iemaņas iegūto zināšanu praktiskā lietošanā. Studējošie spēs pielietot zināšanas un demonstrēt prasmes un spējas četros galvenajos virzienos: orientācija uz klienta vajadzībām, nepārtraukta procesu un tehnoloģiju pilnveide, ikviena iesaistīšanās pilnveides procesā, mācīšanās mūža garumā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Pārzina kvalitātes terminoloģiju. Izprot TQM, procesu vadības un kvalitātes pilnveides principus un metodes. Izprot un pārzina benčmārkinga, Seši Sigma un Lean metodoloģijas. - Seši izpratnes testi – izvēļu no vairākām iespējamām atbildēm svērtais vērtējums. Eksāmena komponente.
Spēj novērtēt klientu apmierinātību, prot īstenot TQM metodoloģiju, nepārtrauktās pilnveides, līdervadības un stratēģiskās plānošanas principus organizācijā. - Situāciju analīzes individuālie pārskati, papildinot tos ar diskusijām grupā un grupas prezentāciju auditorijā ar vērtējumu pēc 10 punktu skalas. Eksāmena komponente.
Spēj praktiski veikt procesu parametru raksturotāju novērtēšanu, noteikt procesu izkliedes veidu un identificēt izkliedes cēloņus, izstrādāt ieteikumus kvalitātes pilnveides pasākumu īstenošanai. - Praktisko uzdevumu risinājums ar vērtējumu pēc 10 punktu skalas. Eksāmena komponente.
Spēj patstāvīgi un grupu darbā analizēt reālas, ar neatbilstošu kvalitāti saistītas problēmas, kas izklāstītas situāciju aprakstos un identificēt to cēloņus, ieteikt iespējamos problēmu risinājuma variantus. - Grupas dalībnieku izstrādāti pārskati un prezentācijas ar diskusiju. Koleģiāls pārējo grupu dalībnieku vērtējums. Eksāmena komponente.
Spēj veikt uzņēmuma novērtēšanu pēc EFQM Biznesa izcilības modeļa kritērijiem, prezentēt pašvērtējuma pārskata rezultātus, identificēt pilnveides jomas, argumentēt un pamatot savu viedokli. - Individuālais uzņēmuma/organizācijas pašvērtējuma pārskata un prezentācijas vērtējums pēc 10 punktu skalas. Eksāmena komponente.
Priekšzināšanas Nepieciešamās priekšzināšanas: Datorprasmes darbam ar MS Excel progtammatūru.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]