VIA703 Speciālā lietojuma angļu valoda

Kods VIA703
Nosaukums Speciālā lietojuma angļu valoda
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Valodas
Struktūrvienība Speciālā lietojuma valodu katedra
Mācībspēks Tatjana Smirnova, Marina Platonova, Oksana Ivanova, Zane Seņko, Jeļena Tretjakova, Irina Liokumoviča, Irina Makarova, Diāna Rūpniece, Antra Roskoša, Jūlija Kuzņecova, Jūlija Kučerova
Kredītpunkti 6.0 (9.0 ECTS)
Daļas 3
Anotācija Lai paaugstinātu absolventu inženieru konkurētspēju starptautiskā darba tirgū, ir nepieciešams dot studentiem iespēju vairāk un efektīvāk lietot valodu visos tās aspektos izvēlētajā specialitātē. Visi teksti lasīšanai, kā arī rakstīšanas un runāšanas tēmas tiek atlasītas atkarībā no grupas specialitātes, ņemot vērā valodas prasmju līmeni. Leksiskās un sintaktiskās konstrukcijas, kas raksturīgas zinātnes un speciālā lietojuma valodai (SLV), tiek mācītas neatkarīgi no grupas specialitātes. .
Runas un rakstu, lasīšanas un klausīšanās prasmes tiek attīstītas un nostiprinātas uz specialitātes tekstu bāzes, īpašu uzmanību veltot terminoloģijas, komunikatīvo modeļu un rakstu valodas leksisko un gramatisko struktūru apguvei un praktiskai lietošanai. .
Lasīšanas prasmes un iemaņas tiek attīstītas, lasot tekstus specialitātē, kā arī pilnveidojot dažādas lasīšanas tehnikas un prasmes kritiski vērtēt un analizēt iegūto informāciju. .
Klausīšanās prasmes un iemaņas tiek attīstītas, klausoties oriģinālus tekstus angļu valodā..
Runāšanas prasmes un iemaņas tiek attīstītas monologā un dialogā, diskusijā par aktuālām problēmām, uzdodot un atbildot uz jautājumiem, aizstāvot savu viedokli utt., kā arī uzstājoties auditorijā ar ziņojumu..
Rakstīšanas prasmes un iemaņas tiek attīstītas, rakstot esejas, ziņojumus, teksta kopsavilkumus par praktiskajās nodarbībās un patstāvīgi izlasītiem tekstiem..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Kursa mērķis ir attīstīt un pilnveidot studējošo runāšanas, rakstīšanas, lasīšanas un klausīšanās prasmes un iemaņas lietišķajā angļu valodā; apgūt specialitātes terminoloģiju, lietišķās sarakstes, saskarsmes leksiskos elementus un gramatiskās struktūras izmantošanai praksē. Īpaša uzmanība ir pievērsta profesionālās literatūras lasīšanas un interpretēšanas prasmju un iemaņu attīstīšanai, lasot un interpretējot vidēji grūtas un grūtas pakāpes profesionālus oriģinālliteratūras tekstus angļu valodā, identificējot, risinot un izskaidrojot teksta izpratnes un interpretēšanas problēmas. Mērķis ir sagatavot studentus noslēguma eksāmena kārtošanai B2-C1 līmenī.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj adekvāti lietot speciālo terminoloģiju, prot atpazīt un definēt atsevišķus terminus, spēj lietot īpašas gramatiskās konstrukcijas. - Nodarbībās studenti pareizi lieto terminus runāšanā un rakstīšanā. Pārbaudes nodarbībās izpilda speciālus leksiskus uzdevumus, lai pārbaudītu terminoloģijas zināšanas. Semestrī jāapgūst vismaz 100 termini
Spēj izmantot kompleksu, integrētu metodi darbam ar rakstisku un klausāmu tekstu; spēj analizēt un komentēt tekstu, tabulas, diagrammas, shēmas, atlasīt un izprast svarīgāko informāciju. - Lasīt, izprast un komentēt tekstu specialitātē (3000 iespiedzīmes) angļu valodā 40 minūtēs. Izpildīt ar tekstu saistītus uzdevumus. Atzīme pēc 10 baļļu skalas eksāmenā.
Spēj strādāt ar datu bāzēm un speciāliem resursiem angļu valodā (specialitātes programmatūra, profesionālas mājas lapas, utt.) - Prasmes tiek vērtētas praktisko nodarbību laikā. Vērtējums ieskaitīts/neieskaitīts.
Spēj atpazīt, analizēt, novērtēt un apkopot zinātniski tehnisko informāciju no dažādiem zinātniskiem un zinātniski populāriem avotiem. - Studenti patstāvīgi atlasa un strādā ar vismaz diviem zinātniski tehniskiem tekstiem semestrī, sagatavo prezentāciju un komentārus, apkopo informāciju rakstiskā veidā. Vērtēšana pēc 10 baļļu skalas.
Studenti prot atšķirt dažādas rakstīšanas stilus, un rakstīt esejas, referātus, kopsavilkumus un atsauksmes. - Sekmīgi izpilda visus rakstveida uzdevumus (kopsavilkumi, anotācijas, esejas, vēstules). Semestra laikā jāiesniedz vismaz trīs rakstu darbi (ieskaitīts/neieskaitīts). Atzīme pēc 10 baļļu skalas eksāmenā.
Spēj pielietot komunikācijas prasmes profesionālajā jomā, piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju. Spēj izmantot jaunu leksiku, profesionālo terminoloģiju un žargonu dažādās komunikatīvās situācijās. - Tiek vērtēts apgūtais leksiskais un gramatiskais materiāls, kā ari runāšanas prasmes par apgūto tematu intervijas veidā praktisko nodarbību laikā un eksāmenā (10 baļļu sakala).
Spēj sekmīgi nokārtot eksāmenu: klausīšanās, rakstīšanas, runāšanas un lasīšanas prasmju pārbaude. - Vērtēšana pēc 10 baļļu skalas. Valodas prasmju līmenim jāatbilst B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.
Priekšzināšanas Angļu valodas zināšanas B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]