AAP707 Telpiskās vides projektēšana

Kods AAP707
Nosaukums Telpiskās vides projektēšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Uģis Bratuškins, Sandra Treija, Edgars Bondars, Guntis Grabovskis, Egons Bērziņš, Ojārs Šablovskis
Kredītpunkti 6.0 (9.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Sarežģītas arhitektoniski telpiskas struktūras attīstība un projektēšana. Sabiedriska centra attīstība pilsētbūvnieciski aktīvā vidē..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Attīstīt studējošajiem prasmi konsolidēt agrākajās studijās gūtās zināšanas un iemaņas kompleksa sarežģītas vides attīstības projekta izstrādāšanai, demonstrējot spēju analizēt attīstāmo teritoriju un tās ietekmes faktorus, kritiski atlasīt informāciju un ievērtēt tās aktuālākās nostādnes attīstības projektā, formulēt attīstības vadlīnijas un izstrādāt tās konceptuālās nostādnes, kā arī novest projektu līdz uzdevumā uzdotajai detalizācijas pakāpei un, argumentēti iesaistoties profesionālā diskusijā, aizstāvēt izstrādātos risinājumus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja izprast telpiskās vides veidošanas mērogu mijiedarbību un daudzveidīgas vides veidošanas nosacījumus - Seminārs, studiju projekts
Spēja patstāvīgi veikt attīstāmās teritorijas telpiskās vides kvalitātes novērtējumu un ietekmes faktoru analīzi - Seminārs, radošais tests (klauzūra)
Spēja veikt kritisku informācijas atlasi un argumentētu analīzi - Seminārs
Spēja mērķtiecīgi izstrādāt pilsēttelpas funkcionālās diferenciācijas modeli, ievērtējot vides pieejamības publiskuma pakāpi un prognozējot publisko aktivitāšu un norišu daudzveidīgumu - Radošais tests (klauzūra)
Spēja izstrādāt apbūves attīstības koncepciju un detalizēt to atbilstoši projektēšanas uzdevuma prasībām - Studiju projekts
Prasme publiski prezentēt un akadēmiskā diskusijā argumentēti aizstāvēt darba rezultātus, apliecinot studiju gaitā iegūtās zināšanas un profesionālās iemaņas - Studiju projekta aizstāvēšana/darbs
Priekšzināšanas Pabeigta bakalaura akadēmiskā studiju programma

Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RAGA0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Pr.d. Doc. E.Bondars, Doc. E.Bērziņš, G.Grabovskis, A.Eniņa, I.Lazdiņš Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-309 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Doc. E.Bondars, Doc. E.Bērziņš, G.Grabovskis, A.Eniņa, I.Lazdiņš Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-309 4 16.30 - 17.15 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]