IĀS705 Starptautiskā tirdzniecība

Kods IĀS705
Nosaukums Starptautiskā tirdzniecība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Dmitrijs Solovjovs, Normunds Rudzītis
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets sniedz ieskatu un pamatojumu starptautiskās tirdzniecības nepieciešamībā mūsdienu tirgus globalizācijas apstākļos. Tiek aplūkota tirdzniecības teoriju attīstība un to aktualitāte mūsdienās dažādu valstu starptautiskās tirdzniecības politikās. Tiek apskatīta globalizācijas, kā arī pasaules vadošo organizāciju un valstu apvienību īstenoto politiku ietekme uz tirdzniecības veicināšanu vai arī tirgus protekcionismu starp dažādām valstīm. Tiek sniegts ieskats mūsdienu aktualitātēs starptautiskās tirdzniecības finansēšanas un nodrošināšanas jomā, īpašu uzmanību pievēršot e-komercijas lomai globālajā tirgū. Priekšmeta noslēgumā tiek analizēta Latvijas valsts tirdzniecības politika ar nozīmīgākajiem sadarbības partnervalstīm, analizētas attīstības tendences, kā arī izteiktas attīstības prognozes nozaru un partnervalstu aspektos..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis- iegūt teorētiskās un praktiskās zināšanas starptautiskajā tirdzniecībā. Caur praktiskajiem darbiem attīstīt studentu spēju veikt starptautiskās tirdzniecības attīstības analīzi, piemērojot ekonomisko pamatojumu, kas balstīts uz reģionālo un globālo tirgus attīstības perspektīvām. Studiju rezultāti: 1) Students pārzinās dažādas tirdzniecības teorijas, tajās izteiktos apgalvojumus un spēs novērtēt to praktisko pielietojumu mūsdienās. 2) Pārzinās dažādu starptautisko organizāciju lomu tirgus liberalizācijas jomā. 3) Spēs orientēties starptautiskās tirdzniecības aktualitātēs. 4) Spēs analizēt Latvijas tautsaimniecības pamatdatus un prognozēt tās attīstības tendences.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Pārzinās dažādu starptautisko organizāciju lomu tirgus liberalizācijas jomā. - Komandas patstāvīgais darbs organizāciju nozīmīguma noteikšanā. Darba prezentācija auditorijai.
Spēs orientēties Starptautiskās tirdzniecības aktualitātēs un to nozīmīgumu dažādu valstu ekonomiskās attīstības veicināšanā. - Kontroldarbi ORTUS'ā, kuros nepieciešams augšupielādēt failu - mājas praktiski pētnieciskais darbs par konkrētu valsti.
Spēs analizēt Latvijas tautsaimniecības pamatdatus un izteikt pieņēmumus tās attīstības tendencēm, izdalot Latvijas konkurētspējas nozares starptautiskās tirdzniecības aspektā. - Lekciju laikā veikta datu analīze un to interpretācija. Secinājumu un viedokļu izteikšana par tautsaimniecības attīstību.
Spēs saskatīt starptautiskās tirdzniecības nozīmīgumu valstu ekonomiskajā attīstībā. - Eksāmens.
Priekšzināšanas Starptautiskā ekonomika

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RICL0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. N.Rudzītis Kalnciema 6-411 3 08.15 - 09.50 * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. N.Rudzītis Kalnciema 6-411 5 08.15 - 09.50 * * * * *
1 Pr.d. N.Rudzītis Kalnciema 6-411 5 10.15 - 11.50 * * * * *
RICS0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. N.Rudzītis Kalnciema 6-411 3 08.15 - 09.50 * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. N.Rudzītis Kalnciema 6-411 5 08.15 - 09.50 * * * * *
1 Pr.d. N.Rudzītis Kalnciema 6-411 5 10.15 - 11.50 * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]