IKI761 Kvalitātes un vides pārvaldība

Kods IKI761
Nosaukums Kvalitātes un vides pārvaldība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Kvalitātes vadība
Struktūrvienība Kvalitātes tehnoloģiju katedra
Mācībspēks Jānis Mazais, Inga Lapiņa, Guntis Tribis
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju kurss aptver kvalitātes vadības un vides pārvaldības principu teorētisko zinību un praktisko rīcību apguvi. Vispirms studējošie apgūst kvalitātes vadības un vides pārvaldības tehnoloģijas, pēc tam - praktisko rīcību piemēru izpēti piegādes ķēžu un loģistikas sistēmu kvalitātes vadībā un vides pārvaldībā..
Kursā pamattēma ir piegādes ķēžu kvalitātes, vides pārvaldības un risku tehnoloģiju apskats no šādām perspektīvām: process; aktivitātes; standarti; izmantojamās metodes; labākās prakses paraugi. Lai nodrošinātu veiksmīgu studiju rezultātu sasniegšanu, paralēli teorētiskajām zināšanām tiks aplūkota arī izmantojamo tehnoloģiju praktiska lietošana un analīze..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Pārzina kvalitātes vadības un vides pārvaldības principu, sistēmu un metožu pamatkoncepcijas uzņēmumos, organizācijās, un sabiedrības pārvaldes institūcijās un to piegādes ķēžu, loģistikas un vides pārvaldības sistēmās. Pārzina prasmīgas un efektīvas saimniekošanas principus resursu sagādes, ražošanas, sadales un transportēšanas jomās, ievērojot kvalitātes, ētikas un vides pārvaldības prasības. Prot pielietot zināšanas un demonstrēt kvalitātes un vides jomas attiecību integrēšanas prasmes, pieņemot lēmumus par piegādes ķēžu stratēģiskās, taktiskās un operāciju vadības problēmām, spēj piedāvāt problēmu risinājumus. Izprot risku vadības pamatus vides pārvaldības sistēmās.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Pārzina kvalitātes terminoloģiju. Izprot TQM, procesu vadības un kvalitātes pilnveides principus un metodes. Izprot un pārzina kvalitātes vadīšanas un pilnveides metodoloģijas. - Izpratnes tests – izvēļu no vairākām iespējamām atbildēm un rakstīto atbilžu svērtais vērtējums. Eksāmena komponents.
Spēj patstāvīgi un grupu darbā analizēt reālas, ar neatbilstošu piegādes ķēžu kvalitāti saistītas problēmas, kas izklāstītas situāciju aprakstos un identificēt to cēloņus, ieteikt iespējamos problēmu risinājuma variantus. - Grupu darba rezultātu pārskati ar prezentāciju auditorijā un vērtējumu pēc 10 punktu skalas. Koleģiāls pārējo grupu dalībnieku vērtējums. Eksāmena komponents.
Spēj izskaidrot ISO 14 000 sērijas standartu pielietojamību un to savstarpēja saikni ar ISO 9000 un EMAS sistēmām. - Izpratnes tests – izvēļu no vairākām iespējamām atbildēm un rakstīto atbilžu svērtais vērtējums. Eksāmena komponents.
Spēj pielietot riska novērtēšanas metodes praktisku jautājumu risināšanā, analizēt kļūdu iespējamos cēloņus, novērtēt sekas un bīstamību. - Grupu darba rezultātu pārskati ar prezentāciju auditorijā un vērtējumu pēc 10 punktu skalas. Koleģiāls pārējo grupu dalībnieku vērtējums. Eksāmena komponents.
Prot izvēlēties iespējamo seku izplatības modeļus, pielietot programmatūru izplatības modelēšanai. - Izpratnes tests – izvēļu no vairākām iespējamām atbildēm un rakstīto atbilžu svērtais vērtējums. Eksāmena komponents.
Spēj veikt loģistikas sistēmas drošības risku analīzi un sastādīt risku mazināšanas plānu. - Izpildīts praktiskais situācijas analīzes uzdevums par drošības risku vērtēšanu. Eksāmena komponents.
Priekšzināšanas Zināšanas vadībzinībās bakalaura līmenī

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
94.00 86.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
ADML0 1. kurss, 1+5 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Vad.pētnieks J.Mazais Meža 1/1-303 5 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. Vad.pētnieks J.Mazais Meža 1/1-303 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]