IDA714 Darba aizsardzība muitas un nodokļu iestādēs

Kods IDA714
Nosaukums Darba aizsardzība muitas un nodokļu iestādēs
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Civilā un darba aizsardzība
Struktūrvienība Darba un civilās aizsardzības institūts
Mācībspēks Jānis Ieviņš, Jānis Bērziņš, Valentīna Urbāne, Regīna Osipova, Jānis Bartušauskis
Kredītpunkti 1.0 (1.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Mācību priekšmets " Darba aizsardzība muitas un nodokļu iestādēs " sniedz izpratni par darba un veselības aizsardzību darba vietās, organizējot un vadot darbības šajā nozarē. Apgūstot priekšmetu, studenti iepazīstas ar nozares darbības daudzveidību, organizējot transporta muitas kontroli, veicot noliktavu sistēmas un sauszemes, jūras un dzelzceļa pārvadājumu darbības muitas operācijas. Ipaša uzmanībs tiek vērsta uz dažāda veida preču un materiālu drošu muitas kontroli..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt zināšanas par darba aizsardzības sistēmas izveidi muitas nozarē, organizējot un veicot noliktavu sistēmas un sauszemes, jūras un dzelzceļa pārvadājumu darbības muitas operācijas, kā arī par drošiem un veselībai nekaitīgiem darba paņēmieniem, veicot muitas operācijas. Gūt zināšanas par drošu un veselībai nekaitīgu darbu organizēšanu noliktavās, par noliktavu aprīkojuma drošu ekspluatāciju. Iegūta izpratne par darba aizsardzības sistēmas izveidi muitā, par nozarē sastopamajiem riskiem, veicot transporta operācijas, par droša darba aprīkojuma pielietošanu, veicot transporta līdzekļu un to kravu muitu. Iegūta prasme, organizējot drošu un nekaitīgu dažādu vielu un materiālu muitas kontroli.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Ir iegūta prasme un izpratne par darba aizsardzības organizatoriskās sistēmas īpatnībām muitas un nodokļu iestādēs. - Patstāvīgajā darbā tiek iegūta izpratne par darba aizsardzības organizatoriskās sistēmas īpatnībām muitas un nodokļu iestādēs. Grupu darba atskaite.
Iegūta izpratne par darba aizsardzības sistēmas izveidi muitas un nodokļu iestādēs. - Istenojot patstāvigu darbu par darba aizsardzības sistēmas izveidi nozares uzņēmumā. Grupu darba atskaite.
Apgūtas iemaņas risku novērtēšanas metožu izvēlē un preventīvo pasākumu plānošanā. - Istenojot patstāvigu darbu par risku novētēšanu un preventīvo pasākumu plānošana. Grupu darba atskaite.
Iegūta prasme izveidot darba aizsardzības uzraudzības sistēmu konkrētā uzņēmumā. - Tiek izveidota konkrētā uzņēmuma vai iestādes darba aizsardzības uzraudzības sistēma, to pamatojot. Gala kontrole - ieskaite.
Priekšzināšanas Zināšanas fizikā, ķīmijā, darba aizsardzības pamatos

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
40.00 41.00 33.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICM0 1. kurss, 1+2+3 grupa
1 I J.Bartušauskis Kalnciema 6-223 0 14.30 - 16.05
1 Lekc.; Pr.d. Lekt. J.Bartušauskis Kalnciema 6-223 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RICM0 2. kurss, 11+12 grupa
1 I Docents (praktiskais) J.Bērziņš Kalnciema 6-303 0 10:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. J.Bērziņš Kalnciema 6-303 0 12:30 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]