IMP711 Muita un starptautiskās uzņēmējdarbības aktualitātes

Kods IMP711
Nosaukums Muita un starptautiskās uzņēmējdarbības aktualitātes
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Muita un nodokļi
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Gulbis, Egīls Fortiņš, Romāns Grišajevs
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kurss "Muita un starptautiskās uzņēmējdarbības aktualitātes" sniedz zināšanas par jaunākajām tendencēm preču, pakalpojumu, darbaspēka un kapitāla starptautisko kustību, reģionālās ekonomiskās integrāciju, kā arī starptautisko ekonomisko un ar muitas jomu saistīto organizāciju ietekmi uz starptautisko uzņēmējdarbību. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studenti pēc kursa apgūšanas iegūst priekšstatu par aktualitātēm starptautiskajos ekonomiskajos sakaros, pamatzināšanas un iemaņas starptautiskās uzņēmējdarbības analīzē un vērtēšanā saistībā ar muitas jomu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izprot starptautisko ekonomisko sakaru veidus, novērtē to nozīmi, izmantojot ekonomiskos indikatorus - Uzdevumi, praktiskie piemēri. Eksāmens.
Spēj analizēt valsts tirdzniecības politiku, tirdzniecības politikas instrumentu pielietošanas ekonomiskās sekas. - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri, kontroldarbs. Eksāmens.
Spēj analizēt starptautiskās preču un pakalpojumu tirdzniecības veidus un īpatnības. - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri. Eksāmens.
Izprot un spēj analizēt starptautiskās darbaspēka un kapitāla kustības cēloņus, iemeslus un ekonomiskās sekas. - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri. Eksāmens.
Izprot starptautiskās ekonomiskās integrācijas būtību un attīstību. - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri. Eksāmens.
Pārzina muitas noteikumu izmaiņu un pieņemto lēmumu ietekmi uz starptautisko uzņēmējdarbību. - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri, kontroldarbs. Eksāmens.
Pārvalda ar muitas jomu saistītos uzņēmējdarbības veidus un to lomu starptautiskajā preču un pakalpojumu apritē. - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri. Eksāmens.
Izprot starptautisko ekonomisko organizāciju lomu, funkcijas un sadarbības ietekmi uz starptautisko tirdzniecību. - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri. Eksāmens.
Pārzina un prot analizēt ES tiesu praksi starptautiskās uzņēmējdarbības un muitas jautājumos. - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri. Eksāmens.
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz zināšanām, kas apgūtas iepriekšējā mācību periodā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
188.00 172.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RIGMP 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. R.Grišajevs, Doc. A.Čevers Kalnciema 6-303 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. R.Grišajevs, Doc. A.Čevers Kalnciema 6-303 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
RIGMB 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. R.Grišajevs Kalnciema 6-303 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. R.Grišajevs Kalnciema 6-303 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
2019/2020 gada rudens semestris
RIGMB 2. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. R.Grišajevs Kalnciema 6-307 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. R.Grišajevs Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. R.Grišajevs Kalnciema 6-301 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. R.Grišajevs Kalnciema 6-301 0 09:00 - 12:00
RIGMP 2. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. R.Grišajevs Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. R.Grišajevs Kalnciema 6-307 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. R.Grišajevs Kalnciema 6-301 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. R.Grišajevs Kalnciema 6-301 0 09:00 - 12:00
RIGMP 2. kurss, 12 grupa
1 Lekc.; Pr.d. R.Grišajevs Kalnciema 6-311 0 09:00 - 12:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]