IMP705 Muitas informācijas sistēma

Kods IMP705
Nosaukums Muitas informācijas sistēma
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Muita un nodokļi
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Gulbis, Andris Jurka, Jeļena Beinaroviča, Ineta Strautiņa, Mārtiņš Avens, Daina Vilciņa, Agris Lūsis
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Muitas informācijas sistēmas ir mācību priekšmets, kurš dod iespēju izprast dažādās muitas datu bāzēs iegūstamās informācijas apvienošanas principus vienotā informācijas sistēmā un prast izmantot apgūtās sistēmas piedāvātās iespējas. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Muitas informācijas sistēma ir mācību priekšmets, kura apguves rezultātā students orientēsies muitas informācijas sistēmā un spēs izmantot tās iespējas, spēs atrast un izmantot informāciju no muitas datu bāzēm, pratīs orientēties muitas datu bāzu struktūrā un informācijas tīklos, spēs analizēt primāro muitas informāciju.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prot darboties importa, eksporta un tranzīta muitas kontroles sistēmās, veicot datu ievadi, informācijas pareizības kontroli un riska analīzes funkcijas. Pārzina kopsavilkuma deklarācijas darbības principus. - Praktiskie uzdevumi, situācijas analīze, eksāmens.
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas specializētajos muitas mācību priekšmetos un kalpo kā bāze turpmāk apgūstamajiem specializācijas priekšmetiem. Mācību priekšmetam ir integrējoša loma.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RICM0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-223 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-501 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICM0 3. kurss, 2 grupa
1 Lekc. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-223 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Katedras vadītājs A.Krastiņš Kalnciema 6-501 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICM0 5. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. M.Avens Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. M.Avens Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. M.Avens Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. M.Avens Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. M.Avens Kalnciema 6-303 0 12:30 - 16:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]