AAP706 Ilgtspējīga telpiskās vides attīstība

Kods AAP706
Nosaukums Ilgtspējīga telpiskās vides attīstība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Sandra Treija, Uģis Bratuškins, Sarmīte Barvika, Edgars Bondars
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Mācību priekšmetā "Ilgtspējīga telpiskās vides attīstība" tiek analizēti telpiskās vides attīstības procesi, urbanizācijas kustības cēloņi un sekas, kā arī to globālās un lokālās dimensijas. Nodarbībās tiek iztirzāti esošie un perspektīvie paņēmieni ilgtspējīgas telpiskās vides veidošanai, iekļaujot daudzpakāpju multidimensionālus vides veidošanas aspektus. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Izprast telpiskās vides attīstības procesus, analizēt telpiskās vides situāciju ilgtspējības aspektā. Izprast telpiskās vides ilgtspējīgas plānošanas pamatnostādnes. veikt dzīves vides kvalitātes novērtēšanu. Orientēties ilgtspējīgas dzīves vides plānošanas pamatprincipos, izstrādātajās koncepcijās un telpiskās vides veidošanas politiskajos dokumentos.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja izprast arhitektoniski telpiskās vides pamatproblēmas un riska zonas - Seminārs, referāts
Spēja izprast arhitektoniski telpiskās vides attīstības scenārijus un to sekas - Kontroldarbs, referāts
Spēja veikt konkrētas telpiskās vides apsekojumu un analīzi - Radošais tests (klauzūra)
Spēja izprast institucionālās globālās pilsētvides kustības virzienus un attīstības tendences - Seminārs
Prasme apliecināt studiju gaitā iegūtās zināšanas par arhitektoniski telpiskās vides ilgtspējības jautājumiem - Eksāmens
Priekšzināšanas Bakalaura programmas laikā iegūtās zināšanas obligātajos un specializējošajos priekšmetos

Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RIGY0 1. kurss, 3 grupa
1 Lekc. Prof. T.Tambovceva Kalnciema 6-221 0 09:00 - 12:00
RIGY0 1. kurss, 1 grupa
1 Pap.eks. S.Barvika Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-308 0 18.00 - 21.50
1 Lekc. Pētnieks S.Barvika Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-308 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Pētnieks S.Barvika Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-308 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
RIGYB 1. kurss, 1 grupa
1 Pap.eks. S.Barvika Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-308 0 18.00 - 21.50
1 Lekc. Pētnieks S.Barvika Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-308 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Pētnieks S.Barvika Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-308 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]