AAP705 Ilgtspējīga dzīves vide

Kods AAP705
Nosaukums Ilgtspējīga dzīves vide
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Uģis Bratuškins, Sandra Treija, Edgars Bondars, Sarmīte Barvika
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Mācību priekšmetā "Ilgtspējīga dzīves vide" tiek analizētas ilgtspējīgas dzīves vides teorētiskās pamatnostādnes, iztirzātas dzīves vides kvalitātes problēmas, kā arī aplūkoti labās prakses pamatprincipi ilgtspējīgas dzīves vides plānošanai. Nodarbībās tiek veikta salīdzinoša analīze par ilgtspējīgas dzīves vides plānošanas un realizācijas formālajiem un neformālajiem paņēmieniem Latvijā, Eiropas Savienībā un citur pasaulē..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Izprast ilgtspējīgas dzīves vides teorētiskās pamatnostādnes, analizēt dzīves vides kvalitātes problemātiku, veikt dzīves vides kvalitātes novērtēšanu. Orientēties ilgtspējīgas dzīves vides plānošanas pamatprincipos.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja izprast cilvēka un vides mijiedarbības pamatproblēmas dzīves vides kontekstā - Seminārs, referāts
Spēja analizēt dzīves kvalitātes problemātiku, iedzīvotāju dzīvesveida un dzīves standarta ekoloģiskās sekas - Seminārs
Spēja izprast energoefektivitātes faktora nozīmību ilgtspējīgā dzīves vidē - Seminārs, referāts
Spēja izprast mājokļu standarta veidošanās pamatprincipus - Seminārs
Spēja izprast un prasme apliecināt studiju gaitā iegūtās zināšanas par dzīves vides ilgtspējības aspektiem - Eksāmens
Priekšzināšanas Pamatzināšanas sociālajās un humanitārajās disciplīnās vispārējās izglītības līmenī

Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICH0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Pētnieks S.Barvika Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-308 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Pētnieks S.Barvika Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-308 5 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RICH0 2. kurss, 3 grupa
1 Lekc. Prof. T.Tambovceva Kalnciema 6-221 0 09:00 - 12:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]