IMP703 Starptautiskās nodokļu tiesības un nodokļu konvencijas

Kods IMP703
Nosaukums Starptautiskās nodokļu tiesības un nodokļu konvencijas
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Muita un nodokļi
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Māris Jurušs, Vanda Gurkovska, Edgars Hercenbergs
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets iepazīstina studentus ar starptautiskajām nodokļu tiesībām, īpaši attiecībā uz nodokļu līgumu (nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu nolīgumi), Aplūkota nacionālo un starptautisko tiesību avotu mijiedarbība. Apskatītas dubultās nodokļu uzlikšanas situācijas un starpvalstu nodokļu piemērošanas tiesību sadalīšanas aspekti..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir apgūt nodokļu tiesību sistēmas pamatprincipus, nodokļu tiesību piemērošanas starptautiskos un valsts aspektus. Priekšmeta apguves rezultātā studenti pārzin nodokļu konvenciju sistēmu Latvijā un pasaulē, modeļa konvencijas un citus tiesību avotus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izmantot nodokļu konvenciju normas un identificēt iespējamās nodokļu dubultās uzlikšanas problēmas - Aktivitāte seminārā/lekcijā (inviduālais darbs+darbs komandā): 30%; Pastāvīgais darbs: 20%; Eksāmens: 50%
Spēj izmantot nodokļu konvenciju nosacījumus un tiesiskā regulējuma atšķirības un aprēķināt ienākuma nodokļus - Aktivitāte seminārā/lekcijā (inviduālais darbs+darbs komandā): 30%; Pastāvīgais darbs: 20%; Eksāmens: 50%
Spēj identificēt nodokļu administrāciju sadarbības un informācijas apmaiņas iespējas un nodokļu sekas - Aktivitāte seminārā/lekcijā (inviduālais darbs+darbs komandā): 30%; Pastāvīgais darbs: 20%; Eksāmens: 50%
Spēj veikt starptautisko un iekšzemes nodokļu normu ekonomisko un juridisko analīzi - Aktivitāte seminārā/lekcijā (inviduālais darbs+darbs komandā): 30%; Pastāvīgais darbs: 20%; Eksāmens: 50%
Priekšzināšanas Vidējā izglītība. Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas iepriekšējos semestros bakalaura studiju laikā. Priekšmeta apguves uzsākšanai nepieciešamais priekšmets ir „Nodokļi un nodevas”.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
160.00 164.00 132.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICM0 3. kurss, 12 grupa
1 Lekc.; Pr.d. E.Hercenbergs Kalnciema 6-301 0 09:00 - 14:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Hercenbergs Kalnciema 6-303 0 09:00 - 13:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Hercenbergs Kalnciema 6-307 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Hercenbergs Kalnciema 6-308 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. E.Hercenbergs Kalnciema 6-307 0 12:30 - 16:30
2019/2020 gada rudens semestris
RICM0 3. kurss, 3 grupa
1 Lekc. E.Hercenbergs Kalnciema 6-301 3 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. E.Hercenbergs Kalnciema 6-301 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]