IMP704 Nodokļu maksātāju apkalpošana

Kods IMP704
Nosaukums Nodokļu maksātāju apkalpošana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Muita un nodokļi
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Māris Jurušs, Inese Pabērza, Liliana Miļevska, Dace Pelēkā
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets iepazīstina studentus ar nodokļu maksātāju apkalpošanas sistēmu, brīvprātīgas nodokļu saistību izpildes koncepciju nodokļu administrācīju pārvaldībā. Apskatīti vispārējie nodokļu maksātāju apkalpošanas aspekti un nodokļu maksātāju atbalsta sistēmas Latvijā un ārvalstīs. Aplūkotas ES un EASO iniciatīvas nodokļu maksātāju brīvprātīgas saistību izpildes nodrošināšanai un apkalpošanai..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis iepazīstināt ar klientu apkalpošanas principiem nodokļu administrācijas, nodokļu maksātāju sadarbību ar nodokļu administrācijām un atsevišķiem klientu apkalpošanas procesu aspektiem. Priekšmeta apguves rezultātā studenti pārzin VID klientu apkalpošanas sistēmas organizāciju un darbības principus
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj identificēt nodokļu maksātāju izglītības un konsultācijas vajadzības un ieteikt risinājumus, sniegt konsultācijas - Aktivitāte seminārā/lekcijā (inviduālais darbs+darbs komandā): 30%; Pastāvīgais darbs: 20%; Ieskaite: 50%
Spēj identificēt nodokļu administrācijas klientu apkalpošanas procesu trūkumus un ieteikt risinājumus - Aktivitāte seminārā/lekcijā (inviduālais darbs+darbs komandā): 30%; Pastāvīgais darbs: 20%; Ieskaite: 50%
Pārzin nodokļu maksātāju apkalpošanas metodes un spēj nodrošināt attiecīgo procesu īstenošanu - Aktivitāte seminārā/lekcijā (inviduālais darbs+darbs komandā): 30%; Pastāvīgais darbs: 20%; Ieskaite: 50%
Priekšzināšanas Vidējā izglītība. Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas iepriekšējos semestros bakalaura studiju laikā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICM0 3. kurss, 3+4 grupa
1 I D.Pelēkā Kalnciema 6-223 0 16.30 - 18.05
1 Lekc. D.Pelēkā Kalnciema 6-223 4 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. D.Pelēkā Kalnciema 6-223 4 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]