IMP708 Nodokļu risku vadība

Kods IMP708
Nosaukums Nodokļu risku vadība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Muita un nodokļi
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Māris Jurušs, Nelija Jezdakova, Liliana Miļevska
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets iepazīstina studentus ar nodokļu kontroles sistēmu, nodokļu risku pārvaldību nodokļu maksātāju un nodokļu administrāciju vajadzībām. Apskatīti vispārējie nodokļu risku identifikācijas un novēršanas aspekti, nodokļu kontroles atbalsta sistēmas. Aplūkotas ES un EASO iniciatīvas nodokļu administrācijas labas pārvaldības un nodokļu risku vadības nodrošināšanai..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta apguves rezultātā studenti apgūst prasmes strādājot ar speciālajām informatīvajām programmām un datu noliktavām identificēt nodokļu riskus, veikt atlasi un izvēlēties nodokļu kontroles pasākumus atbilstoši riska faktoriem, nodrošināt nodokļu risku pārvaldību nodokļu maksātāju un nodokļu administrāciju vajadzībām. Ir apgūstama prasme izmantot ES un EASO iniciatīvas nodokļu administrācijas labas pārvaldības un nodokļu risku vadības nodrošināšanai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj identificēt nodokļu riskus un novērtēt nodokļu risku ietekmi uz nodokļu administrācijas darbību - Praktiskie uzdevumi (25%)
Students spēj individuāli aprakstīt kādu aktuālu nodokļa piemērošanas problēmu un spēj dod savus priekšlikumus kontroles, piemērošanas uzlabošanai - Individuālais darbs (25%)
Studenti komandā spēj identificēt riskus kādā aktuālā nodokļu piemērošanas jautājumā, noteikt risku nozīmīgumu, kā arī izstrādāt pasākumu plānu darbībām ar riskiem. - Grupas darbs (25%)
Students spēj identificēt un veikt darbības ar konkrētiem nodokļu riskiem (UIN korekcijas, saimnieciskā darbība, reprezentācija, PVN piemērošana, IIN nekustamajam īpašumam uc) - Ieskaites darbs (25%)
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas iepriekšējos semestros bakalaura studiju laikā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RICM0 3. kurss, 3 grupa
1 I Asociētais profesors M.Jurušs Kalnciema 6-308 0 12.30 - 14.05
1 Lekc. Asociētais profesors M.Jurušs Kalnciema 6-308 1 12.30 - 14.05 * * * * * * *
1 Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Kalnciema 6-308 5 12.30 - 14.05 * * * * * * *
2020/2021 gada rudens semestris
RICM0 3. kurss, 12 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 0 12:30 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 0 12:30 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 0 12:30 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 0 12:30 - 17:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]