IMP710 Komersantu darbības kontrole un analīze

Kods IMP710
Nosaukums Komersantu darbības kontrole un analīze
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Muita un nodokļi
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Vilnis Krastiņš, Irina Jevinga, Ņina Pozņaka, Hilda Krogzeme, Nadežda Semjonova
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets dod priekšstatu par finanšu analīzes nozīmi un metodēm, komersantu darbības iekšējās un ārējās kontroles organizāciju, metodēm. Priekšmeta aplūkota sagatavošanas nodokļu kontrolei, nodokļu kontroles pasākumu atbalsta un informācijas sistēmas, nodokļu administrāciju sadarbības un informācijas apmaiņas aspekti. Kursa ietvaros apskatīti nodokļu kontroles un risku pārvaldības jautājumi kas nepieciešami nodokļu un muitas administrāciju stratēģiskās vadīšanas nodrošināšanai..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis: dot studentiem teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas komersantu finanšu stāvokļa vērtējumam un prognozēšanai, nodokļu kontroles procesu vadīšanai. Uzdevumi: izprast finanšu analīzes lomu nodokļu kontroles procesā un nodokļu administrācijas pārvaldībā, apgūt uzņēmuma finanšu stāvokļa aprēķināšanas metodes un spēt tās pielietot uzņēmuma finanšu stāvokļa noteikšanai un prognozēšanai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Pārzin nodokļu kontroles sistēmas organizāciju, nodokļu kontroles veidus. Spēj noteikt nodokļu kontroles pasākumu nepieciešamību un izmantot informāciju nodokļu kontroles pasākumu atbalstam. - Jāizpilda tēmas testi un uzdevumi. Pasniedzējs vērtē ar ieskaiti. Eksāmena jautājumi.
Spēj raksturot finanšu analīzes nozīmi uzņēmuma vadīšanā , finanšu analīzes vietu ekonomiskā analīzē, finanšu analīzes metodes. - Jāizpilda tēmas testi un uzdevumi. Pasniedzējs vērtē ar ieskaiti.
Spēj veikt bilances un peļņas un zaudējumu aprēķina horizontālo un vertikālo analīzi. - Jāizpilda mājas darbs par tēmu. Pasniedzējs vērtē darbu ar ieskaiti. Darba izpilde ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena.
Spēj veikt uzņēmuma likviditātes, maksātspējas, finansiālās stabilitātes, kapitāla izmantošanas analīzi. - Jāraksta kontroldarbs par tēmu uzdevumiem. Pasniedzējs vērtē darbu ar atzīmi. Darba izpilde ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena.
Spēj noteikt dažādu faktoru ietekmi uz uzņēmuma peļņu un rentabilitāti izmantojot faktoru analīzes metodes. - Jāizpilda mājas darbs par tēmu . Pasniedzējs vērtē darbu ar ieskaiti. Darba izpilde ir obligāts nosacījums pielaišanai pie eksāmena.
Spēj orientēties komersantu darbības iekšējas un ārējās kontroles organizācijā un noteikt atbilstošus nodokļu riskus uzņēmumu darbībā. - Jāizpilda tēmas testi un uzdevumi. Pasniedzējs vērtē ar ieskaiti. Eksāmens..
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz zināšanām, kas apgūtas iepriekšējā mācību periodā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
188.00 172.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]