IMP709 Nodokļu analīze un prognozēšana

Kods IMP709
Nosaukums Nodokļu analīze un prognozēšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Iekšējā drošība un muita
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Māris Jurušs, Vanda Gurkovska
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmetā ir apskatīti valsts fiskālās politikas aktuāli aspekti un nodokļu administrēšanas loma valsts sektorā. Aplūkoti ekonomisko procesu matemātiskās modelēšanas, kā arī nacionālās ekonomikas modeļi. Priekšmets vērsts uz sabiedriskā sektora analīzi, valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu modelēšanas jautājumu apgūšanu. Apskatīti nodokļu administrācijas pārvaldības aspekti un nodokļu ieņēmumu makromodelēšana. Atsevišķas tēmas vērstas uz pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumu modelēšanu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa, uzņēmuma ienākuma nodokļa, akcīzes nodokļa ieņēmumu prognozes modeļu apgūšanu..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Specializācijas mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par ekonomisko procesu, finanšu un budžeta sistēmu analīzi, prognozēšanu un modelēšanu, nodokļu ieņēmumu prognozēšanas sistēmu Latvijā un ārvalstīs. Studenti izpratīs modeļu nozīmi tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā un iegūs ieņēmumu novērtēšanas prasmi. Kurss palīdzēs studentam izprast ekonomisko procesu modelēšanas principus; apgūt nodokļu un citu obligāto maksājumu ieņēmumu modeļu sistēmas elementus; prast veikt nodokļu, nodevu un soda sankciju aprēķinus, kas ir izmantojami finanšu sistēmas lēmumu pieņemšanā, pielietot zināšanas un aprēķinu prasmes ieņēmumu vērtēšanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izprot ekonomisko situāciju valstī, nodokļu nozīmi sabiedriskā finansējumā, spēj novērtēt valsts ieņēmumu un izdevumu finanšu stāvokli, nodokļu ietekmi uz sociāli ekonomisko situāciju, kā nodokļi ietekmē komercdarbību un sabiedrību - 1) Uzdevumi, situācijas analīze, darbs praktiskajās nodarbībās (25%) 2) individuālais darbs (25%) 3) grupas darbs (25%) 4) eksāmens (25%)
Spēj novērtēt nodokļu maksāšanas slogu Latvijā un citur pasaulē Spēj rast risinājumus, kā uzlabot administrēšanas efektivitāti, spēj novērtēt ēnu ekonomiku, nodokļu plaisu un sagatavot priekšlikumus uzlabošanai - 1) Uzdevumi, situācijas analīze, darbs praktiskajās nodarbībās (25%) 2) individuālais darbs (25%) 3) grupas darbs (25%) 4) eksāmens (25%)
Apgūst modeļus, ko izmanto nodokļu analīzē un prognozēšanā un spēj tos piemērot praktiskos apēķinos, izmantojot konkrētus rīkus (Excel uc) funkcijas, veicot ieņēmumu prognozēšanu, vai mirkrosimulācijas, likmju izmaiņu ietekmes novērtējumu utml - 1) Uzdevumi, situācijas analīze, darbs praktiskajās nodarbībās (25%) 2) individuālais darbs (25%) 3) grupas darbs (25%) 4) eksāmens (25%)
Spēj izprast un analizēt konkrētus nodokļus, to elementus (likmes, atvieglojumus) kā mainījušies ieņēmumi, kādi faktori ietekmē, vai nodoklis pilda mērķi, kā ietekmē tirgu (cenas, uzņēmējdarbību utml). Kā prognozēt ieņēmums, ja mainās ārējie faktori (ekonomika, makro utml) vai iekšējie faktori. - 1) Uzdevumi, situācijas analīze, darbs praktiskajās nodarbībās (25%) 2) individuālais darbs (25%) 3) grupas darbs (25%) 4) eksāmens (25%)
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas profesionālās bakalaura studiju laikā, t.i., nodokļi un nodevas, nodokļu kontrole, finanses un nodokļi, kvantitatīvas metodes ekonomikā un vadīšanā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RIGM0 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 0 12:30 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 0 12:30 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 0 12:30 - 17:00
RIGMP 1. kurss, 11+12 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 0 12:30 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 0 12:30 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 0 12:30 - 17:00
RIGMB 1. kurss, 12+11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 0 12:30 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 0 12:30 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Nenoteikta- 0 12:30 - 17:00
RIGMB 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors M.Jurušs Kalnciema 6-223 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Kalnciema 6-501 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RIGMP 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors M.Jurušs Kalnciema 6-321 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Kalnciema 6-501 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RIGM0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors M.Jurušs Kalnciema 6-223 1 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Asociētais profesors M.Jurušs Kalnciema 6-501 1 20.15 - 21.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]