IMP702 Starptautiskie preču piegāžu drošības pamati

Kods IMP702
Nosaukums Starptautiskie preču piegāžu drošības pamati
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Iekšējā drošība un muita
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Normunds Rudzītis, Rita Rauda
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Starptautiskie preču piegāžu drošības pamati ir mācību priekšmets, kas sniedz informāciju par muitas darbību preču piegāžu drošības nodrošināšanā, kas balstīta uz starptautiskām prasībām un palīdz studentiem izprast starptautiskās preču pārvietošanas un muitas kontroles mehānisma darbību. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Izprast starptautisko preču piegāžu drošības prasību ieviešanas nepieciešamību. Prast izmantot starptautisko preču piegāžu drošības prasības starptautiskā, reģionālā un nacionālā līmenī, novērtēt informācijas pielietojamību lēmumu pieņemšanā. Pielietot ekonomiskās zināšanas, komunikatīvās prasmes, tehniskos līdzekļus ar muitas kontroli saistītu patstāvīgu lēmumu pieņemšanā un pamatošanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Jāizprot terorisma rašanās pasaulē un tā attīstības tendences. Preču piegādes drošības ķēdes izveidošanas mērķi un darbības pamatprincipi. - Patstāvīgais darbs 20% Pārbaudes darbi 40% Eksāmens 40%
Jāizprot Muitu un Tirdzniecības partnerība (SAFE) , kas saistīta ar pilnīgu informāciju par preču atbilstību, labas prakses īstenošanu, pirmsierašanās procesu, drošības kritēriju un starptautisko nolīgumu prasību ievērošanu. - Patstāvīgais darbs 20% Pārbaudes darbi 40% Eksāmens 40%
Jāprot salīdzināt un noteikt priekšrocības FAST līgumiem. - Patstāvīgais darbs 20% Pārbaudes darbi 40% Eksāmens 40%
Jāizprot CSI izveidošanas nepieciešamību un jāprot novērtēt tās darbības īpatnības un sniegtās priekšrocības kontroles dienestiem un tirgus dalībniekiem. - Patstāvīgais darbs 20% Pārbaudes darbi 40% Eksāmens 40%
Jāizprot Starptautiskā jūrniecības organizācija loma starptautiskie preču piegāžu drošības pasākumu īstenošanā. - Patstāvīgais darbs 20% Pārbaudes darbi 40% Eksāmens 40%
Jāpārzina BASC programmas saistība ar piegādes drošības ķēžu prasību mehānismu. - Patstāvīgais darbs 20% Pārbaudes darbi 40% Eksāmens 40%
Jāprot analizēt pirmsievešanas apstrādes (PAPS) un pirmsievešanas pārbaudes sistēmu (PARS) prasības, kā arī salīdzināt ar analogām valstu prasībām pasaulē. - Patstāvīgais darbs 20% Pārbaudes darbi 40% Eksāmens 40%
Jāpārzina pirmsierašanās preču pieteikšanas nosacījumi atkarībā no preču un to piegādes veidiem. - Patstāvīgais darbs 20% Pārbaudes darbi 40% Eksāmens 40%
Jāpārvalda un jāprot orientēties Starptautiskajos preču piegādes drošības ķēžu standartos, jāizprot valdības, muitas un uzņēmēju saistības standartu izpildē Jāprot noteikt paredzamās izmaksas un to optimizēšanas iespējas. - Patstāvīgais darbs 20% Pārbaudes darbi 40% Eksāmens 40%
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas specializētajos muitas mācību priekšmetos un kalpo kā bāze apgūstamajiem specializācijas priekšmetiem. Mācību priekšmetam ir integrējoša loma.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RICM0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Kalnciema 6-309 3 10.15 - 11.50 * * * * * * *
1 Pr.d. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Kalnciema 6-309 3 12.30 - 14.05 * * * * * * *
1 Pr.d. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Kalnciema 6-309 4 10.15 - 11.50 * * * * * * *
RICM0 3. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Nenoteikta- 0 12:30 - 15:30
1 Lekc. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Kalnciema 6-321 0 12:30 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]