IMP308 Ierobežoto un aizliegto preču kontrole

Kods IMP308
Nosaukums Ierobežoto un aizliegto preču kontrole
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Muita un nodokļi
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Gulbis, Ilona Stipina, Iveta Svīķe, Taivo Hanzens, Antra Mūrniece
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Ierobežoto un aizliegto preču kontrole ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par ierobežotu un aizliegtu preču klasifikāciju, to ievešanas nosacījumiem, piemērojamiem muitas kontroles pasākumiem un izmantojamiem tehniskiem līdzekļiem, kas palīdz studentiem izprast kopējo muitas kontroles mehānisma darbību. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Izprast muitas kontroles mehānisma darbību. Prast noteikt konkrētiem muitas kontroles pasākumiem izmantojamās metodes un tehniskos līdzekļus, izmantot iegūto informāciju lēmumu pieņemšanā. Pielietot iegūtās zināšanas, prasmes un tehniskos līdzekļus ar muitas kontroles pasākumu piemērošanu saistītu patstāvīgu lēmumu pieņemšanā un pamatošanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Jāpārzina ierobežoto un aizliegto preču veidi, to atšķirības no muitas kontroles pasākumu piemērošanas viedokļa. - Praktiskie uzdevumi, situācijas analīze, eksāmens.
Jāpārzina ierobežoto preču kontroles kopējie nosacījumi. Jāprot atšķirt ierobežojumiem pakļautos mākslas un antikvāros priekšmetus un piemērot kontroles pasākumus. Jāpārzina reto un aizsargājamo dzīvnieku un augu, zāļu un farmācijas līdzekļu, kā arī akcīzes preču pārvietošanas kontroles pasākumi. - Praktiskie uzdevumi, situācijas analīze, eksāmens.
Jāpārzina aizliegto preču kontroles kopējie nosacījumi. Jāprot pielietot zināšanas par narkotisko un psihotropo vielu noteikšanas metodēm un to kontroles mehānisms. Jāpārzina šaujamieroču un sprāgstvielu kontroles pasākumi un Kinoloģiskā dienesta nozīme muitas kontroles pasākumi īstenošanā. - Praktiskie uzdevumi, situācijas analīze, eksāmens.
Jāprot novērtēt un analizēt Ierobežoto un aizliegto preču pārvietošanā atklāto pārkāpumu piemērus un modelēt nepieciešamo kontroles pasākumu veikšanu. - Praktiskie uzdevumi, situācijas analīze, eksāmens.
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas specializētajos muitas mācību priekšmetos un kalpo kā bāze apgūstamajiem specializācijas priekšmetiem. Mācību priekšmetam ir integrējoša loma.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
120.00 123.00 99.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICM0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. I.Svīķe Kalnciema 6-303 4 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. I.Svīķe Kalnciema 6-303 4 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
RICM0 2. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. I.Svīķe Kalnciema 6-307 0 09:00 - 12:30
1 Lekc.; Pr.d. I.Svīķe Meža 1/1-303 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Svīķe Kalnciema 6-307 0 12:30 - 17:00
1 Lekc.; Pr.d. I.Svīķe Kalnciema 6-307 0 13:00 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]