BBM603 Zinātniskie semināri specializācijā

Kods BBM603
Nosaukums Zinātniskie semināri specializācijā
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvmehānikas katedra
Mācībspēks Ivars Radiņš, Līga Gaile, Jānis Šliseris
Kredītpunkti 6.0 (9.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Zinātnisko rakstu un patentu apskate, kritisks izvērtējums, recenzēšana un rediģēšana būvzinātnes un materiālzinātnes jomā. Savu pētījumu rezultātu prezentācija un apspriešana. Informācijas ieguves un analīzes metodes, izpētes rezultātu noformēšana, to objektivitātes vērtēšana. Materiālu sagatavošana publikācijām..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Sniegt zinātnisko un akadēmisko izglītību būvzinātnes un materiālzinātnes pētījumu jomā. Attīstīt studentu prasmes: vākt informāciju par zinātniskiem pētījumiem, novērtēt iegūtos rezultātus, gatavot zinātniskas publikācijas, uzstāties zinātniskos semināros, aizstāvēt savu viedokli, diskutēt par pētījumiem.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
-Spēj iegūt un analizēt no literatūras avotiem savākto informāciju. - -Vērtē noformēto literatūras apskatu.
-Spēj prezentēt iegūto zinātnisko informāciju, aizstāvēt savu viedokli, diskutēt par dažādām zinātniskām tēmām. - -Uzstāšanās ar referātu zinātniskā seminārā. Diskusija par sniegto referātu.
-Spēj mērķtiecīgi un secīgi izklāstīt pētījuma rezultātus, izdarīt secinājumus, sagatavot zinātnisku publikāciju. - -Vērtē zinātniska raksta manuskriptu par veikto pētījumu.
Priekšzināšanas Maģistra grāds

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]