AAR700 Art Deco stils un estētika XX gs. modernisma arhitektūras kopainā

Kods AAR700
Nosaukums Art Deco stils un estētika XX gs. modernisma arhitektūras kopainā
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras vēstures un teorijas katedra
Mācībspēks Jānis Krastiņš
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kurss iepazīstina ar Art Deco stila un estētikas nozīmi XX gs. modernisma arhitektūras un kultūras kopainā un akcentē to personību devumu, kas ietekmēja atsevišķu arhitektūras virzienu attīstību. Eiropas arhitektūras kontekstā tiek uzsvērta Latvijas 20.-30.gadu modernisma arhitektūras mijiedarbība ar Art Deco stilu un estētiku, kā arī šī arhitektūras mantojuma nozīme..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iepazīstināt studentus ar Art Deco stila un estētikas vietu un nozīmi XX gs. arhitektūrā Latvijā un pasaulē un tās refleksijām postmodernisma arhitektūrā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja orientēties Art Deco stila un estētikas specifisko izpausmju dažādībā - Testa veida pārbaudes darbs
Spēja argumentēt atšķirīgos kritērijus 20. un 30. gadu arhitektūras Art Deco estētikā - Testa veida pārbaudes darbs
Spēja izvērtēt Art Deco un modernisma arhitektūras atšķirīgos kritērijus - Testa veida pārbaudes darbs
Spēja analizēt un salīdzināt Art Deco estētikas pazīmes un izpausmes - Patstāvīgs analīzes piemērs. Seminārs
Spēja patstāvīgi izstrādāt un prezentēt individuālu pētījuma darbu - Spēja patstāvīgi izstrādāt un prezentēt individuālu pētījuma darbu Eksāmena darbs. Prezentācija
Priekšzināšanas Studentam nepieciešamas priekšzināšanas par arhitektūras vēstures un teorijas jautājumiem arhitektūras bakalaura līmenī.

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]