VIA702 Spāņu valoda (otrā svešvaloda)

Kods VIA702
Nosaukums Spāņu valoda (otrā svešvaloda)
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Valodas
Struktūrvienība Speciālā lietojuma valodu katedra
Mācībspēks Tatjana Smirnova
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Kurss ir paredzēts spāņu valodas, kā otras valodas, prasmju attīstīšanai un integrēšanai iesācējiem..
Spāņu valodas studiju kurss ietver gan teorētiskā, gan praktiskā materiāla apskati, tai skaitā gramatikas un leksikas uzdevumus. Studentiem tiek prasīts iesaistīties diskusijās un apspriedēs, kā arī aktīvi piedalīties grupas darbos par dažādām tēmām. Studentiem tiek prasīts izpildīt vairākus leksikas un gramatikas uzdevumus un izteikt viedokli par noteiktu tēmu vēstulē. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta uzdevumi: Kurss uzsver valodas aktīvu pielietošanu komunikācijā un palīdz attīstīt sekojošas prasmes: 1) valodas prasmes, kuras var pielietot dažādās situācijas un sfērās neiedziļinoties specifiskās detaļas atsevišķās tēmās; 2) rakstu valodas iemaņu attīstīšana, kas ietver dokumentu un vēstuļu noformēšanu; 3) spējas loģiski un tekoši izteikt domas gan rakstiski, gan mutiski; 4) Spāņu valodas gramatikas pamatu apgūšana, lai spētu lasīt, rakstīt un orientēties sarunā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj lasīt un identificēt izlasītās informācijas saturu monologos, dialogos un vieglas un vidēji grūtas pakāpes vispārīgas tematikas tekstos. - Pārbaudes veids: mājas darbi, kontroldarbi, testi, ieskaite (1500 ie.z. teksts ar 10 problēmorientētiem uzdevumiem, 20 min.). Vērtēšana: mājas darbi, testi, ieskaite - iesk./neiesk.
Spēj saprast uztvertās informācijas būtību un saturu par aktuāliem ikdienas tematiem autentiskos audio/video monologos, dialogos. - Pārbaudes veids: testi, intervijas, ieskaite (2 min. garš audioieraksts, 8-10 uzd., 10 min.). Vērtēšana: mājas darbi, testi, ieskaite - iesk./neiesk.
Spēj spontāni sazināties, uzņemties iniciatīvu dialogos, pārrunās, īsās diskusijās. - Pārbaudes veids: mājas darbi, testi, ieskaite (5-8 sarunu temati). Vērtēšana: mājas darbi, testi, ieskaite - iesk./neiesk.
Spēj uzrakstīt īsu vēstuli, apsveikumu, korekti lietojot nepieciešamo leksiku, gramatiskās konstrukcijas un interpunkciju. - Pārbaudes veids: mājas darbi, ieskaite (īsa vēstule 50-80 vārdi). Vērtēšana: mājas darbi, testi, ieskaite - iesk./neiesk.
Priekšzināšanas bez priekšzināšanām

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]