AAP702 Arhitektūras projektēšana IV

Kods AAP702
Nosaukums Arhitektūras projektēšana IV
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Sandra Treija, Uģis Bratuškins, Edgars Bondars, Egons Bērziņš, Guntis Grabovskis, Ojārs Šablovskis
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Jaunu attīstības iespēju radīšana lokāliem centriem. Sabiedriskā funkcija pilsētvidē. Perspektīvās teritorijas esošā un plānojamā potenciāla analīze. Dzīvojamās vides kompleksa plānojums. Vides tēla un identitātes nozīme dzīvojamās vides novērtējumā. Mājokļu kvalitātes indikatori. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis ir konsolidēt visas bakalaura programmas studiju laikā iegūtās zināšanas un prasmes konkrēta vides attīstības projekta izstrādāšanai. Tam nepieciešama prasme analizēt projektējamo teritoriju un definēt tās ietekmes faktorus, izstrādāt priekšlikuma konceptuālas vadlīnijas, kā arī izstrādāt detalizētu projekta priekšlikumu. Mērķa sasniegšanai nepieciešamie uzdevumi ir: - iegūt vispusīgas zināšanas ar projektēšanas uzdevumu saistītajās tēmās, - apgūt prasmi izstrādāt projekta priekšlikumus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja veikt telpiskās vides apsekojumu un ietekmes faktoru analīzi plānojamā rajonā - Seminārs
Veikt literatūras studijas par tēmu - Prezentācija
Spēja izstrādāt dzīvojamā rajona identitātes koncepciju - Klauzūra
Spēja izstrādāt plānojamā dzīvojamā rajona telpiskās attīstības koncepciju - Projektu skate
Spēja izstrādāt plānojamā dzīvojamā rajona teritorijas fragmenta (daļas) izmantošanas, apbūves un labiekārtojuma detalizētu priekšlikumu - Starpsakate
Spēja izstrādāt ne mazāk kā divus dzīvojamo ēku tipu projektus - Projektu skate
Prasme grafiski noformēt darba rezultātus - Projektu skate
Spēja publiski prezentēt darba rezultātus - Projektu prezentācija/eksāmens
Spēja argumentēti aizstāvēt darba rezultātus - Projektu prezentācija/eksāmens
Priekšzināšanas Bakalaura studiju programmas laikā iegūtās zināšanas obligātajos un specializējošajos studiju priekšmetos

Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RABA0 4. kurss, 2+1 grupa
1 Pr.d. Docents E.Bondars, Docents (praktiskais) p.i. E.Bērziņš, Docents p.i. A.Eniņa, Lektors p.i. I.Lazdiņš Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-302 2 09.00 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents E.Bondars, Docents (praktiskais) p.i. E.Bērziņš, Docents p.i. A.Eniņa, Lektors p.i. I.Lazdiņš Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-302 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]