VID701 Krievu valoda

Kods VID701
Nosaukums Krievu valoda
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Valodas
Struktūrvienība Speciālā lietojuma valodu katedra
Mācībspēks Larisa Iļinska, Irīna Romanova, Margarita Jukna
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Integrēts lietišķās krievu valodas kurss saistībā ar izvēlēto specialitāti, lai attīstītu nepieciešamās prasmes profesionālai komunikācijai svešvalodā un sniegtu ieskatu par lietišķās krievu valodas un speciālās terminoloģijas lietojumu ar specialitāti saistītos kontekstos. Konkrētie mācību materiāli – teksti un uzdevumi – tiek atlasīti atbilstoši katras konkrētās grupas specializācijai un valodas prasmju līmenim..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir attīstīt integrētas krievu valodas prasmes dažādos ar lietišķo un speciālo profesionālo jomu saistītos kontekstos. Priekšmeta uzdevumi: Attīstīt lasīšanas prasmes; Attīstīt rakstveida prasmes (teksta organizācija, terminoloģija un izteiksmju formulas), Attīstīt profesionālas prezentāciju prasmes un diskusijas spējas (kritisks izvērtējums, argumentācija, paskaidrojumi u.tml.); Attīstīt klausīšanās uztveri (audio un video ieraksti, diskusijas, prezentācijas, profesionālā saskarsme). Uzlabot izteiksmes precizitāti (valodas gramatiskās struktūras un funkcionālās izteiksmes). Attīstīt terminoloģijas krājumu izvēlētās specializācijas kontekstā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj ar izpratni lasīt tekstus par uzņēmējdarbību un tekstus specialitātē, balstoties uz apgūto terminoloģiju; atbildēt uz jautājumiem, sniegt teksta kopsavilkumu. - Nodarbību laikā pasniedzēja mutisks komentārs par atbilžu pareizību; ieskaitē teksta izpratnes pārbaude ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
Spēj rakstiski izteikt savu viedokli par dažādiem uzņēmējdarbības aspektiem, apkopot informāciju; uzrakstīt lietišķās vēstules. - Ar vērtējumu „ieskaitīts”. Kopsavilkumu un vēstuļu sagatavošana ir obligāts nosacījums pielaišanai pie ieskaites. Ieskaitē lietišķās sarakstes prasmju pārbaude ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
Prot uzstāties ar prezentācijām par uzņēmējdarbību un specialitāti, prezentāciju gatavošanā izmantot PowerPoint programmu. - Ar atzīmi 10 ballu sistēmā. Prezentāciju sagatavošana un uzstāšanās auditorijā ir obligāts nosacījums pielaišanai pie ieskaites.
Spēj piedalīties dažādu ar uzņēmējdarbību un savu specialitāti saistītu jautājumu apspriešanā, paužot savu viedokli un ieklausoties un analizējot citu pausto viedokli. - Nodarbību laikā pasniedzēja mutisks komentārs par dalību diskusijās. Ieskaitē runāšanas prasmju pārbaude ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
Spēj saprast krievu valodā sniegtu ar uzņēmējdarbību un savu specialitāti saistītu informāciju audio un video ierakstos, sagatavot jautājumus par dzirdēto un atbildēt uz jautājumiem. - Nodarbību laikā pasniedzēja mutisks komentārs par atbilžu pareizību; ieskaitē klausīšanās prasmju pārbaude ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
Prot izteikties gramatiski pareizā krievu valodā gan rakstiski, gan mutiski. - Nodarbību laikā pasniedzēja mutisks komentārs par atbilžu pareizību; ieskaitē valodas lietojuma pārbaude ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
Spēj saprast terminoloģiju, lasot tekstus par uzņēmējdarbību un tekstus specialitātē; prot izmantot terminoloģiju, komentējot izlasītos tekstus, uzstājoties ar prezentācijām. - Regulāras terminoloģijas zināšanu pārbaudes ar novērtējumu „ieskaitīts”. Visām terminoloģijas pārbaudēm jābūt ieskaitītām pirms ieskaites.
Priekšzināšanas Pamatzināšanas krievu valodā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]