IĀS701 Starptautiskā komercdarbība

Kods IĀS701
Nosaukums Starptautiskā komercdarbība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Mācībspēks Olga Bogdanova, Artūrs Zeps
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju kurss sniedz ieskatu par uzņēmuma starptautiskās darbības organizēšanu un vadīšanu. Studiju kursā tiek raksturoti un analizēti starptautiskās uzņēmējdarbības procesi kā sistēma, kura nolūks ir palīdzēt studentiem izprast procesa norisi un iegūt prasmi patstāvīgi pieņemt pamatotus lēmumus šajā procesā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju kursa mērķis ir izprast starptautiskās uzņēmējdarbības vadīšanas principus un iemācīties pārvaldīt ar starptautiskā uzņēmuma vadīšanu saistītos procesus. Uzdevumi: 1) prast izmantot teoriju, modeļus, metodiku situācijas novērtēšanā starptautiskajā ekonomiskajā darbībā; 2) pielietot iegūtās zināšanas un prasmes patstāvīgu lēmumu pieņemšanā uzņēmuma starptautiskās darbības organizēšanā un vadīšanā; 3) nostiprināt zināšanas par starptautiskās uzņēmējdarbības vidi.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj orientēties starptautiskās uzņēmējdarbības organizēšanas un vadīšanas procesos un ar to saistītajā informācijā, lai veiktu šo procesu analīzi un rastu praktiskus risinājumus. - Diskusijas lekciju laikā, situāciju analīzes par starptautiskiem uzņēmumiem un to pieredzi pārrobežu darbībā, kā arī mājasdarbi par attiecīgām tēmām.
Spēj parādīt izpratni un lietot pieejamo informāciju par starptautiskās uzņēmējdarbības vadīšanu. - Eksāmens.
Spēj parādīt izpratni par iegūtajiem analītiskajiem rezultātiem, dzīves situāciju praktiskajiem risinājumiem, tos izskaidrot, argumentēt un pamatot - Situāciju analīze. Eksāmens.
Priekšzināšanas Saskaņā ar studiju programmas plānu

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RMMZ0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors A.Zeps Kalnciema 6-410 4 18.15 - 21.50 * * * * * * * *
AMMZ0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors A.Zeps Kalnciema 6-410 4 18.15 - 21.50 * * * * * * * *
AMMZ0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors A.Zeps Kalnciema 6-410 4 18.15 - 21.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]