IDA700 Darba aizsardzības pamati

Kods IDA700
Nosaukums Darba aizsardzības pamati
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Civilā un darba aizsardzība
Struktūrvienība Darba un civilās aizsardzības institūts
Mācībspēks Jānis Ieviņš, Jānis Bērziņš, Valentīna Urbāne, Jānis Bartušauskis, Regīna Osipova, Matīss Šmitiņš, Dzintars Brīvulis, Guna Bazone
Kredītpunkti 1.0 (1.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmets sniedz pamatzināšanas par darba aizsardzības pamatnostādnēm, par darba aizsardzības tiesību aktu bāzi, ņemot vērā Starptautiskās Darba Organizācijas konvenciju un ES tiesību aktu prasības. Tiek iegūta prasme izveidot uzņēmuma iekšējo normatīvo aktu bāzi, ņemot vērā uzņēmuma darbības specifiku. Students iegūst pamatzināšanas par darba vidē sastopamajiem riskiem un to novēršanas metodēm. Ir iegūtas pamatzināšanas par darba aizsardzības uzraudzības sistēmas izveides principiem uzņēmumā vai iestādē..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mācību priekšmeta „ Darba aizsardzības pamati” mērķis ir iegūt zināšanas par darba aizsardzības normatīvo aktu sistēmu valstī, par darba vidē sastopamajiem riskiem to robežvērtībām, par risku novērtēšanas metodēm. Iegūt iemaņas darba aizsardzības uzraudzības sistēmas izveidē uzņēmumā un iestādē. Iegūta izpratne par darba aizsardzības tiesību aktu kopumu valstī, to piemērošanu uzņēmuma vai iestādes līmenī. Radīta izpratne par darba vidē sastopamajiem riskiem, to sadalījumu pēc sava rakstura un pieļaujamām robežvērtībām.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Radīta izpratne par darba vidē sastopamajiem riskiem , to sadalījums pēc sava rakstura, pieļaujamāmām robežvērtībām un nepieciešamajiem preventīviem pasākumiem - Praktiskajā darbā tiek novērtēti riski, izmantojot pieejamo mēraparatūru
Iegūta prasme veikt darba vides indikatīvos mērījumus. - Veikti indikatīvie darba vides mērījumi, nosakot darba vides mikroklimatu RTU telpās.
Iegūta prasme izveidot darba aizsardzības uzraudzības sistēmu konkrētā uzņēmumā. - Tiek izveidota konkrētā uzņēmuma vai iestādes darba aizsardzības sistēma, to pamatojot. Sekmīgi aizstāvēts ieskaites darbs.
Iegūta izpatne par darba aizsardzības tiesību aktu kopumu valstī, to piemērošana uzņēmuma vai iestādes līmenī. - Tiek izpildīts patstāvīgs darbs, izveidojot konkrētā uzņēmumā ievērojamo darba aizsardzības tiesību aktu sarakstu, to pamatojot.
Radīta izpratne par darba vidē sastopamajiem riskiem, to sadalījumu pēc sava rakstura, pieļaujamajām robežvērtībām un neieciešamajiem preventīvajiem pasākumiem. - Praktiskajā darbā tiek novērtēti darba videi piemītošie riski.
Priekšzināšanas Zināšanas fizikā, ķīmijā, likumdošanas un saskarsmes pamatos.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
AMMM0 1. kurss, 2+1 grupa
1 I Lektors D.Brīvulis Nenoteikta- 0 10.15 - 11.50
1 Lekc.; Pr.d. Lektors D.Brīvulis Āzenes iela 12-K1-115 1 10.15 - 11.50 * * * * * * *
RMCA0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Lektors J.Bartušauskis Meža 1/1-301 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RMCE0 1. kurss, 1+2+3 grupa
1 Lekc. Lektors J.Bartušauskis Meža 1/1-301 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
AMMM0 2. kurss, 1 grupa
1 I Lektors D.Brīvulis Nenoteikta- 0 10.15 - 11.50
1 Lekc.; Pr.d. Lektors D.Brīvulis Āzenes iela 12-K1-115 1 10.15 - 11.50 * * * * * * *
AEMX0 1. kurss, 1 grupa
1 I Lektors D.Brīvulis Nenoteikta- 0 10.15 - 11.50
1 Lekc.; Pr.d. Lektors D.Brīvulis Āzenes iela 12-K1-115 1 10.15 - 11.50 * * * * * * *
RWMW0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors V.Urbāne Paula Valdena iela 3/7-441 2 08.15 - 09.50 * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors V.Urbāne Paula Valdena iela 3/7-441 2 10.15 - 11.50 * * * *
RMCX0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors J.Bartušauskis Meža 1/1-301 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RDMD0 1. kurss, 1+2+3 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors V.Urbāne Nenoteikta- 4 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
AWCV0 1. kurss, 1 grupa
1 I Lektors D.Brīvulis Nenoteikta- 0 10.15 - 11.50
1 Lekc.; Pr.d. Lektors D.Brīvulis Āzenes iela 12-K1-115 1 10.15 - 11.50 * * * * * * *
RMCN0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors J.Bartušauskis Meža 1/1-301 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RMCD0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors J.Bartušauskis Meža 1/1-301 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RMCL0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors J.Bartušauskis Meža 1/1-301 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RECZ0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors J.Bartušauskis Meža 1/1-301 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RKML0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors V.Urbāne Paula Valdena iela 3/7-441 2 08.15 - 09.50 * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors V.Urbāne Paula Valdena iela 3/7-441 2 10.15 - 11.50 * * * *
RKMT0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors V.Urbāne Paula Valdena iela 3/7-441 2 08.15 - 09.50 * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors V.Urbāne Paula Valdena iela 3/7-441 2 10.15 - 11.50 * * * *
RKMN0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors V.Urbāne Paula Valdena iela 3/7-441 2 08.15 - 09.50 * * * *
1 Lekc. Asociētais profesors V.Urbāne Paula Valdena iela 3/7-441 2 10.15 - 11.50 * * * *
RMGG0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors V.Urbāne Nenoteikta- 4 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
ADMB0 1. kurss, 1 grupa
1 I Lektors D.Brīvulis Nenoteikta- 0 10.15 - 11.50
1 Lekc.; Pr.d. Lektors D.Brīvulis Āzenes iela 12-K1-115 1 10.15 - 11.50 * * * * * * *
ADMB0 2. kurss, 1 grupa
1 I Lektors D.Brīvulis Nenoteikta- 0 10.15 - 11.50
1 Lekc.; Pr.d. Lektors D.Brīvulis Āzenes iela 12-K1-115 1 10.15 - 11.50 * * * * * * *
RECT0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors M.Šmitiņš Kalnciema 6-410 3 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
RMMR0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors V.Urbāne Nenoteikta- 4 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
AHMD0 2. kurss, 1 grupa
1 I Lektors D.Brīvulis Nenoteikta- 0 10.15 - 11.50
1 Lekc.; Pr.d. Lektors D.Brīvulis Āzenes iela 12-K1-115 1 10.15 - 11.50 * * * * * * *
2020/2021 gada rudens semestris
RICM0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors V.Urbāne Kalnciema 6-223 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 I Asociētais profesors V.Urbāne Kalnciema 6-223 2 14.30 - 16.05 *
RBCB0 3. kurss, 1+2+3+4 grupa
1 Lekc. Lektors J.Bartušauskis Āzenes 12-102 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RBCT0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Lektors J.Bartušauskis Ķīpsalas 6b-300 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RAGA0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Lektors M.Šmitiņš Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-305 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
RICM0 1. kurss, 2 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors V.Urbāne Kalnciema 6-223 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RBCE0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors J.Bartušauskis Ķīpsalas 6b-300 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RICM0 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) J.Bērziņš Kalnciema 6-301 0 12:30 - 15:30
1 Lekc. Docents (praktiskais) J.Bērziņš Kalnciema 6-301 0 12:30 - 14:30
1 I Docents (praktiskais) J.Bērziņš Kalnciema 6-301 0 14:30 - 16:30
RBCS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors J.Bartušauskis Ķīpsalas 6b-300 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]