IDA700 Darba aizsardzības pamati

Kods IDA700
Nosaukums Darba aizsardzības pamati
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Vides inženierzinātnes un pārvaldība
Struktūrvienība Darba un civilās aizsardzības institūts
Mācībspēks Jānis Bērziņš, Jānis Ieviņš, Valentīna Urbāne, Jānis Bartušauskis, Regīna Osipova, Matīss Šmitiņš, Dzintars Brīvulis
Kredītpunkti 1.0 (1.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmets sniedz pamatzināšanas par darba aizsardzības pamatnostādnēm, par darba aizsardzības tiesību aktu bāzi, ņemot vērā Starptautiskās Darba Organizācijas konvenciju un ES tiesību aktu prasības. Tiek iegūta prasme izveidot uzņēmuma iekšējo normatīvo aktu bāzi, ņemot vērā uzņēmuma darbības specifiku. Students iegūst pamatzināšanas par darba vidē sastopamajiem riskiem un to novēršanas metodēm. Ir iegūtas pamatzināšanas par darba aizsardzības uzraudzības sistēmas izveides principiem uzņēmumā vai iestādē..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mācību priekšmeta „ Darba aizsardzības pamati” mērķis ir iegūt zināšanas par darba aizsardzības normatīvo aktu sistēmu valstī, par darba vidē sastopamajiem riskiem to robežvērtībām, par risku novērtēšanas metodēm. Iegūt iemaņas darba aizsardzības uzraudzības sistēmas izveidē uzņēmumā un iestādē. Iegūta izpratne par darba aizsardzības tiesību aktu kopumu valstī, to piemērošanu uzņēmuma vai iestādes līmenī. Radīta izpratne par darba vidē sastopamajiem riskiem, to sadalījumu pēc sava rakstura un pieļaujamām robežvērtībām.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Iegūta izpatne par darba aizsardzības tiesību aktu kopumu valstī, to piemērošana uzņēmuma vai iestādes līmenī. - Tiek izpildīts patstāvīgs darbs, izveidojot konkrētā uzņēmumā ievērojamo darba aizsardzības tiesību aktu sarakstu, to pamatojot.
Radīta izpratne par darba vidē sastopamajiem riskiem, to sadalījumu pēc sava rakstura, pieļaujamajām robežvērtībām un neieciešamajiem preventīvajiem pasākumiem. - Praktiskajā darbā tiek novērtēti riski, izmantojot pieejamo mēraparatūru.
Iegūta prasme veikt darba vides indikatīvos mērījumus. - Veikti indikatīvie darba vides mērījumi, nosakot darba vides mikroklimatu RTU telpās.
Iegūta prasme izveidot darba aizsardzības uzraudzības sistēmu konkrētā uzņēmumā. - Tiek izveidota konkrētā uzņēmuma vai iestādes darba aizsardzības sistēma, to pamatojot. Sekmīgi aizstāvēts ieskaites darbs.
Iegūta izpatne par darba aizsardzības tiesību aktu kopumu valstī, to piemērošana uzņēmuma vai iestādes līmenī. - Tiek izpildīts patstāvīgs darbs, izveidojot konkrētā uzņēmumā ievērojamo darba aizsardzības tiesību aktu sarakstu, to pamatojot.
Radīta izpratne par darba vidē sastopamajiem riskiem, to sadalījumu pēc sava rakstura, pieļaujamajām robežvērtībām un neieciešamajiem preventīvajiem pasākumiem. - Praktiskajā darbā tiek novērtēti riski, izmantojot pieejamo mēraparatūru.
Iegūta prasme veikt darba vides indikatīvos mērījumus. - Veikti indikatīvie darba vides mērījumi, nosakot darba vides mikroklimatu RTU telpās.
Iegūta prasme izveidot darba aizsardzības uzraudzības sistēmu konkrētā uzņēmumā. - Tiek izveidota konkrētā uzņēmuma vai iestādes darba aizsardzības sistēma, to pamatojot. Sekmīgi aizstāvēts ieskaites darbs.
Priekšzināšanas Zināšanas fizikā, ķīmijā, likumdošanas un saskarsmes pamatos.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
40.00 41.00 33.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2017/2018 gada pavasara semestris
RMCL0 1. kurss, 2+1 grupa
1 Lekc. Prof. V.Urbāne Meža 1/1-301 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RBCE0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lekt. J.Bartušauskis Ķīpsalas 6a/6b (Āzenes 16/20)-131 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RBCT0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Lekt. J.Bartušauskis Ķīpsalas 6a/6b (Āzenes 16/20)-131 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RMCU0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lekt. J.Bartušauskis Ķīpsalas 6a/6b (Āzenes 16/20)-133 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RMCE0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lekt. J.Bartušauskis Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-348 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RMCA0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Prof. V.Urbāne Meža 1/1-301 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
NMCN0 2. kurss, 1 grupa
1 I Doc. J.Bērziņš Ķīpsalas 6a/6b (Āzenes 16/20)-131 0 17.00 - 19.00
RMMR0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Doc. J.Bērziņš Kalnciema 6-121 0 16:30 - 19:50
1 Lekc. Doc. J.Bērziņš Kalnciema 6-121 0 16:30 - 19:50
1 Lekc. Doc. J.Bērziņš Kalnciema 6-121 0 16:30 - 19:50
1 Lekc. Doc. J.Bērziņš Kalnciema 6-121 0 16:30 - 19:50
RDMD0 1. kurss, 1+2+3 grupa
1 Lekc. Prof. V.Urbāne Meža 1/1-301 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
NBCE0 1. kurss, 1 grupa
1 I Doc. J.Bērziņš Ķīpsalas 6a/6b (Āzenes 16/20)-131 0 17.00 - 19.00
RKML0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Prof. V.Urbāne Paula Valdena iela 3/7-434 1 16.30 - 18.05 * * * *
1 Lekc. Prof. V.Urbāne Paula Valdena iela 3/7-434 1 18.15 - 19.50 * * * *
RDMF0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lekt. J.Bartušauskis Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-348 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RKMN0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Prof. V.Urbāne Paula Valdena iela 3/7-434 1 16.30 - 18.05 * * * *
1 Lekc. Prof. V.Urbāne Paula Valdena iela 3/7-434 1 18.15 - 19.50 * * * *
RKMN0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Prof. V.Urbāne Paula Valdena iela 3/7-434 1 16.30 - 18.05 * * * *
1 Lekc. Prof. V.Urbāne Paula Valdena iela 3/7-434 1 18.15 - 19.50 * * * *
RWMW0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Prof. V.Urbāne Paula Valdena iela 3/7-434 1 16.30 - 18.05 * * * *
1 Lekc. Prof. V.Urbāne Paula Valdena iela 3/7-434 1 18.15 - 19.50 * * * *
RKMT0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Prof. V.Urbāne Paula Valdena iela 3/7-434 1 16.30 - 18.05 * * * *
1 Lekc. Prof. V.Urbāne Paula Valdena iela 3/7-434 1 18.15 - 19.50 * * * *
REGJ0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. V.Urbāne Āzenes 12-213 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RMCX0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Prof. V.Urbāne Paula Valdena iela 3/7-434 1 16.30 - 18.05 * * * *
1 Lekc. Prof. V.Urbāne Paula Valdena iela 3/7-434 1 18.15 - 19.50 * * * *
RMCN0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Prof. V.Urbāne Meža 1/1-301 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RMGG0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Prof. V.Urbāne Paula Valdena iela 3/7-434 1 16.30 - 19.50 * * * *
2018/2019 gada rudens semestris
RICM0 1. kurss, 3+1+2+4 grupa
1 Lekc. Lekt. J.Bartušauskis Kalnciema 6-223 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RAGA0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Lekt. J.Bartušauskis Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-308 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RIGM0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lekt. J.Bartušauskis Kalnciema 6-223 2 17.00 - 18.00 *
RIGMB 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lekt. J.Bartušauskis Kalnciema 6-223 2 17.00 - 18.00 *
RIGMP 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lekt. J.Bartušauskis Kalnciema 6-223 2 17.00 - 18.00 *
RICM0 1. kurss, 11 grupa
1 I Doc. J.Bērziņš Kalnciema 6-223 0 10:00 - 12:00
1 Lekc. Doc. J.Bērziņš Meža 1/1-307 0 12:30 - 15:30
NBCT0 5. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Doc. J.Bērziņš Āzenes 12-103 0 12:30 - 17:00
AEMO0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. D.Brīvulis Kaļķu 1-301 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
AEMO0 1. kurss, 2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. D.Brīvulis Kaļķu 1-301 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. D.Brīvulis Meža 1/1-303 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
NBCB0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Doc. J.Bērziņš Āzenes 12-103 0 12:30 - 17:00
NECO0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Doc. J.Bērziņš Āzenes 12-103 0 12:30 - 17:00
NMCD0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Doc. J.Bērziņš Āzenes 12-103 0 12:30 - 17:00
NMCN0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Doc. J.Bērziņš Āzenes 12-103 0 12:30 - 17:00
NMCG0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Doc. J.Bērziņš Āzenes 12-103 0 12:30 - 17:00
RDMR0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Doc. J.Bērziņš Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-546 3 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
AMMM0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. D.Brīvulis Kaļķu 1-301 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
AIMU0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. D.Brīvulis Kaļķu 1-301 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RDMI0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. M.Šmitiņš Sētas 1 (Meža 1/3)-207 4 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
RBCS0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lekt. J.Bartušauskis Ķīpsalas 6a/6b (Āzenes 16/20)-139 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]