TAS705 Mašīnu un mehānismu datorprojektēšana

Kods TAS705
Nosaukums Mašīnu un mehānismu datorprojektēšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Aviācijas transports
Struktūrvienība Aeronautikas tehnoloģiju katedra
Mācībspēks Sergejs Kuzņecovs, Vitālijs Pavelko, Ēriks Ozoliņš
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Datormetožu izmantošana mašīnu un mehānismu analīzei. Mehānismu elementu, pāru un kinemātisko ķēžu datorprojektēšana. Skice un skices plakne. Darba punkts, taisne un plakne. Saites un to realizācija datorprojektēšanā. Salikšana. Mehānismu kustības imitācija, izmantojot to 3D datormodeļus. Četru locekļu mehānisma datormodeļa izstrādāšana. Zobratu mehānisma projektēšanas jautājumi. Evolventes profils un tā veidošana. Mašīnu un mehānismu darba un kopsalikuma rasējumu veidošana. Gremdvirzuļu sūkņa (vai elektromotora) projekta izstrādāšana..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt iemaņas darbam ar moderniem datorprojektēšanas programmatūras produktiem. Iegūt kursa projektu izpildei nepieciešamās priekšzināšanas un iemaņas.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izstrādāt klasiska četru locekļu mehānisma datormodeli. - Kontroldarbs "Četru locekļu mehānisma datormodeļa izstrādāšana".
Spēj izveidot evolventes tipa zobu pārvada datormodeli. - Kontroldarbs "Zobratu mehānisma datormodeļa izstrādāšana".
Spēj izstrādāt gremdvirzuļu sūkņa (vai elektromotora) vienkāršoto projektu uz piedāvātā tehniskā uzdevuma datu pamata ar datorprojektēšanas programmatūras produktu pielietošanu. - Kontroldarbs "Gremdvirzuļu sūkņa (vai elektromotora) datorprojektēšana".
Spēj pielietot moderno datorprojektēšanas programmatūras produktu iespējas konkrēto objektu projektēšanas uzdevumu risināšanai. - Eksāmens
Priekšzināšanas Mehānikas uzdevumu risināšana

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
AMCA0 1. kurss, 3+1+2 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Docents S.Kuzņecovs Lauvas iela 8-205 5 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]