DMI701 Loģistikas sistēmu vadības līdzekļi

Kods DMI701
Nosaukums Loģistikas sistēmu vadības līdzekļi
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Datorika
Struktūrvienība Modelēšanas un imitācijas katedra
Mācībspēks Jurijs Merkurjevs, Arnis Lektauers
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmetā tiek apskatīti loģistikas sistēmu vadības tehnoloģijas un līdzekļi, kas ietver pārskatu par modernajām loģistikas informācijas tehnoloģijām un pasaulē pazīstamākajiem loģistikas sistēmu vadības programmatūras risinājumiem. .
Aplūkojot loģistikas informācijas tehnoloģijas, tiek pievērsta uzmanība informācijas plūsmu vadības problēmām un uzdevumiem loģistikā, loģistikas informācijas sistēmu vispārējai arhitektūrai, uzņēmuma resursu plānošanas sistēmu (ERP) izveides un funkcionēšanas pamatprincipiem, kā arī loģistikas un cita veida informācijas sistēmu savstarpējās integrācijas iespējām un veidiem. Ņemot vērā aktuālās loģistikas vadības līdzekļu attīstības tendences, studiju priekšmetā tiek veikts pārskats par atvērtā pirmkoda ERP risinājumiem, kā arī Latvijā ražotajiem programmlīdzekļiem..
Līdztekus vispārējam pārskatam par pasaulē pazīstamiem loģistikas sistēmu vadības līdzekļiem praktisko nodarbību laikā detalizēti tiek apskatīti Microsoft Dynamics NAV (Navision), Microsoft Dynamics AX (Axapta) un SAP ERP risinājumi. .
Lekcijās un praktiskajās nodarbībās gūto zināšanu nostiprināšanai un praktisku pamatiemaņu gūšanai laboratorijas nodarbību gaitā tiek veikti praktiski uzdevumi ar Microsoft Navision un SAP ERP programmlīdzekļiem, kā arī ar datorizēto piegādes ķēžu vadības apmācības lietišķo spēli Beer Game..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Sniegt zināšanas par modernajiem loģistikas sistēmu vadības līdzekļiem, kā arī gūt praktiskas iemaņas informācijas tehnoloģiju izmantošanā loģistikā. Veidot studenta kompetences loģistikas sistēmu vadības informācijas tehnoloģiju pamatjēdzienu un tehniskā nodrošinājuma apguvē, rosināt zinātnisku un praktisku interesi par aktuālajām loģistikas informācijas tehnoloģiju attīstības tendencēm.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj definēt, interpretēt un lietot profesionālo terminoloģiju loģistikas sistēmu vadības risinājumu jomā. - Sekmīgi izpildīts kontroldarbs.
Spēj atrisināt tematiskos uzdevumus un salīdzināt dažādus izpildes scenārijus un to iegūtos rezultātus. - Laboratorijas darbu izpildes laikā ir parādītas spējas izpildīt uzdotos darba uzdevumus, sekojot laboratorijas darbu izpildes norādēm.
Spēj izvērtēt piedāvātā loģistikas sistēmu vadības risinājuma projektēšanas un izstrādes ceļus, kā arī izmantošanas ierobežojumus. - Laboratorijas darbu izpildes laikā students prot identificēt dotā uzdevuma iespējamos risinājumu ceļus, ierobežojumus un piedāvāt alternatīvus risinājumu variantus.
Spēj izskaidrot loģistikas sistēmu vadības risinājuma pielietojuma būtību, iespējas un nozīmi noteiktās loģistikas jomās. - Ieskaites laikā ir demonstrēta spēja atpazīt formulēto tematisko jautājumu būtību, kā arī lakoniski sniegt argumentētu uzdoto tematu skaidrojumu.
Priekšzināšanas Pamatzināšanas loģistikas sistēmās un informācijas tehnoloģijās

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
90.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICL0 3. kurss, 1 grupa
1 Lab.d. Lekt. J.Bikovska Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-447 3 08.15 - 09.50 * *
1 Lab.d. Asoc.prof. A.Lektauers Kalnciema 6-401 3 08.15 - 09.50 * * * * * *
1 Lekc. Asoc.prof. A.Lektauers Kalnciema 6-410 3 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
RICL0 3. kurss, 2 grupa
1 Lab.d. Lekt. J.Bikovska Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-447 3 08.15 - 09.50 * *
1 Lekc. Asoc.prof. A.Lektauers Kalnciema 6-410 3 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Lab.d. Asoc.prof. A.Lektauers Kalnciema 6-401 3 08.15 - 09.50 * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]