BBK708 Būvkonstrukcijas

Kods BBK708
Nosaukums Būvkonstrukcijas
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvkonstrukciju katedra
Mācībspēks Leonīds Pakrastiņš, Imants Mieriņš, Andīna Sprince, Dmitrijs Serdjuks, Gejeka Nataļja Van, Līga Radiņa, Karīna Buka-Vaivade
Kredītpunkti 6.0 (9.0 ECTS)
Daļas 3
Anotācija Plaknisko un telpisko būvkonstrukciju veidi. Konstrukciju materiāli, to īpašības, priekšrocības un trūkumi. Konstrukciju projektēšanas būvnormatīvi, slodzes un iedarbes, to sakārtojumi. Metāla, koka un stiegrbetona konstruktīvo elementu darbība, nestspējas aprēķinu pamati un konstruēšana. Būvelementu savienojumi un to aprēķins..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Spēs patstāvīgi veikt atsevišķu konstrukciju elementu aprēķinus. Spēs lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj praksē pielietot spēkā esošus būvkonstrukciju projektēšanas normatīvus. - Praktiskie darbi, mājas darbi, eksāmens.
Spēj aprēķināt iedarbes uz konstruktīviem elementiem. - Praktiskie darbi, mājas darbi, eksāmens.
Spēj sastādīt vienkāršo būvkonstrukciju aprēķina shēmu. - Praktiskie darbi, mājas darbi, eksāmens.
Spēj veikt koka, tērauda un stiegrbetona būvkonstrukciju statisko aprēķinu un šo konstrukciju šķērsgriezuma dimensionēšanu. - Praktiskie darbi, mājas darbi, eksāmens.
Spēj veikt koka, tērauda un stiegrbetona siju un kolonu aprēķinu un konstruēšanu. - Praktiskie darbi, mājas darbi, eksāmens.
Spēj veikt savienojumu aprēķinu un projektēšanu koka, tērauda un stiegrbetona konstrukcijās. - Praktiskie darbi, mājas darbi, eksāmens.
Spēj attēlot projektētās konstrukcijas rasējumos. - Praktiskie darbi, mājas darbi, eksāmens.
Priekšzināšanas Būvmehānika (ievadkurs un vispārīgais kurss).

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RBCT0 3. kurss, 1 grupa
2 Lekc.; Pr.d. Docents N.Van Gejeka Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-307 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
NBCT0 3. kurss, 1 grupa
2 Pr.d. Docents N.Van Gejeka Ķīpsalas 6b-411 0 09:00 - 13:00
2 Pr.d. Docents N.Van Gejeka Ķīpsalas 6b-411 0 09:00 - 13:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]