VIA701 Latviešu valodas lietošanas kultūra

Kods VIA701
Nosaukums Latviešu valodas lietošanas kultūra
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Valodas
Struktūrvienība Speciālā lietojuma valodu katedra
Mācībspēks Larisa Iļinska
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets „Latviešu valodas lietošanas kultūra” pamatojas uz mūsdienu latviešu valodas modernisma un inovāciju analīzi un kompetenci gan vispārīgā, gan specializētā profesionālā materiāla un sabiedrības vidē. Tiek apspriesti, salīdzināti un testēti modernas, kulturālas valodas teksti un rīcības procesi..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Paplašināt un bagātināt zināšanas mūsdienu latviešu valodas iezīmēs un, saistībā ar laikmeta aicinājumiem un profesionālo orientāciju, pilnveidot un attīstīt prasmes valodas kvalitatīvai lietošanai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj atpazīt mūsdienu latviešu valodas iezīmes. - Pārbaudes veids: mājas/laboratorijas darbi, eksāmens. Kritēriji: spēj aptvert mūsdienu modernas latviešu valodas iezīmes, kā arī domāšanas un funkcijas jautājumus.
Spēj parādīt, ka izprot moderna stila latviešu valodas materiālus. - Pārbaudes veids: mājas/laboratorijas darbi, eksāmens. Kritēriji: spēj detalizēti interpretēt attiecīgos materiālus.
Spēj analizēt vārdu krājumu, izteiksmi, gramatikas sistēmu vispārīgā un specializētā profesionālā vidē. - Pārbaudes veids: mājas/praktiskie darbi, eksāmens. Kritēriji: spēj darboties ar minētajiem analīzes datiem, noteikt lietošanas mērķi un veikt uzdevumu.
Spēj iepazīt un veikt modernas leksikas novērojumus. - Pārbaudes veids: mājas/praktiskie darbi, eksāmens. Vērtēšanas kritēriji: veic modernas leksikas apskati, papildina to ar jauninājumiem no izmantotā materiāla, pierāda kursa ietvaros iegūtās zināšanas
Priekšzināšanas Vidējā vai profesionāli vidējā izglītība

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]