IĀS700 Uzņēmējdarbība transportā

Kods IĀS700
Nosaukums Uzņēmējdarbība transportā
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Transports
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Dmitrijs Solovjovs, Jānis Kuškins
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Transporta sistēma kā biznesa komplekss. Transporta pakalpojuma dažādie līmeņi, to ietekmes iespējas, izmaiņu rezultāti. Transporta problēmas dažādos uzņēmējdarbības līmeņos. Transporta pakalpojumu tirgus. Transporta pakalpojumu sniedzēji, to nozīme nozarē. Pārvadājumu apjoms, tā ietekmes lietderība. Investīcijas transporta nozarē. Transporta veidu darbības un to kombinācijas ekonomiskā lietderība..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis: dot padziļinātu prasmi analizēt un vadīt ekonomiskos procesus transporta uzņēmējdarbības dažādos līmeņos. Uzdevumi: izpētīt uzņēmējdarbības īpatnības un iespējas tās vadīt dažādos transporta veidos kravu un pasažieru pārvadājumos; apgūt pieprasījuma un piedāvājuma attiecības transportā, pakalpojumos, novērtēt izmaiņu ietekmi dažādu līmeņu uzņēmējdarbībā; analizēt tr.uzņēmumu izmaksu un ienākumu sistēmu, prognozēt vadības lēmumu iespējamo ietekmi uzņēmuma ekonomikā un nozarē kopumā; atklāt kritisko pakalpojumu apjomu, cenu veidošanos.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēj analizēt uzņēmējdarbības īpatnības dažādos transporta veidos kravu un pasažieru pārvadājumos. - Kontroldarbi nodarbībās.
Students pārzina apgūt pieprasījuma un piedāvājuma attiecības transportā, pakalpojumos. - Diskusijas nodarbībās.
Students prot novērtēt izmaiņu ietekmi dažādu līmeņu uzņēmējdarbībā, analizēt transporta uzņēmumu izmaksu un ienākumu sistēmu. - Kursa darba izstrādāšana, prezentēšana, diskusijas.
Students spēj piedāvāt darbības plānošanas variantus, atklāt kritisko pakalpojumu apjomu un izvēlēties optimālo variantu. - Kursa darba izstrādāšana, prezentēšana, diskusijas.
Students prot novērtēt cenu veidošanās principus un tarifu politikas principus dažādos biznesa plānu scenārijos. - Kursa darba izstrādāšana, prezentēšana, diskusijas.
Students spēj parādīt izpratni par iegūtajiem rezultātiem, praktiskajiem risinājumiem, tos izskaidrot, argumentēt un pamatot. - Eksāmens, kurā ietverti gan kursa darba rezultāti (33.3%), gan teorētiskie (33.3%), gan praktiskie (33.3%) jautājumi.
Priekšzināšanas Nepieciešamas priekšzināšanas sekojošos studiju priekšmetos: mikroekonomika; makroekonomika; uzņēmējdarbības ekonomika, uzņēmējdarbības vadīšana, uzņēmējdarbības loģistika, pārvadājumu organizēšana.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
141.00 129.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RIGS0 1. kurss, 4 grupa
1 Lekc. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-308 4 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Doc. J.Kuškins Kalnciema 6-308 4 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]