VIA700 Teorētiskā gramatika

Kods VIA700
Nosaukums Teorētiskā gramatika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Valodas
Struktūrvienība Speciālā lietojuma valodu katedra
Mācībspēks Tatjana Smirnova, Tatjana Hramova, Diāna Rūpniece
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Gramatikai jārisina problēmas, kas rodas formas un satura antitēzē. Kurss teorētiskajā gramatikā ir viens no pamatkursiem, kas jāapgūst studentiem, kuri specializējas tehniskajā tulkošanā. Kurss sniedz angļu valodas gramatikas struktūras aprakstu, piedāvā ievadu mūsdienu pētījumos gramatikas jomā, sniedz ieskatu angļu valodas zinātniski gramatiskās analīzes metodoloģijā. Kursa ietvaros morfoloģiju un sintaksi pēta kā valodas integrēto sistēmu. It īpaši uzmanība tiek pievērsta gramatiskās semantikas izpētei, kas atbilst valodas mācības mūsdienu kognitīvajai pieejai..
Tiks novērtētas studentu prasmes pielietot teorētiskās gramatikas zināšanas profesionālo problēmu risināšanā. Kursa ietvaros studenti veiks vairākus rakstu darbus, piedalīsies semināros, kā arī strādās individuāli, pāros un grupās, atspoguļojot savus sasniegumus kursabiedru priekša. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Attīstīt studentu zinātnisko domāšanu saskaņā ar teorētiskās gramatikas metodoloģiju; Apspriest angļu valodas gramatikas raksturīgās iezīmes mūsdienu pieejas ietvaros valodai, kas pilda divas savstarpēji saistītas funkcijas – kognitīvo un komunikatīvo; Attīstīt studentu teorētiskās zināšanas gramatikas konstrukciju pielietošanā sarunvalodas, akadēmiskajā un profesionālajā diskursā, iemācīt studentus pamatot vārdformas un kategorijas izvēli, interpretēt vārdu un teikumu nozīmi, hierarhiski organizēt vārdu nozīmes elementus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
1. Studenti spēj analizēt vārda morfo-leksisko struktūru. - Kontroldarbs: dažādu vārdšķiru vārdu morfo-leksiskā analīze, identificējot vārda morfēmas un interpretējot to gramatisko un leksisko nozīmi.
2. Spēj veikt vārda nozīmes semantisko analīzi. - Darbseminārs: vārda semantiskās nozīmes komponentu analīze, identificējot nozīmes komponentus un sakārtojot tos hierarhiskā taksonomijā.
3. Spēj pamatot vārdformas izvēli noteiktajā kontekstā. - Nodarbību laikā studenti analizē un teorētiski pamato vārdformu, locījuma, laika formas, personas un skaitļa kategorijas izvēli.
4. Spēj analizēt teikuma sintaktisko struktūru. - Kontroldarbs: dažāda veida teikumu sintaktiskā analīze.
5. Spēj identificēt un interpretēt loģiskas sakarības starp teikuma daļām. - Kontroldarbs: teksta analīze un interpretācija identificējot un paskaidrojot loģiskas sakarības starp teikuma daļām, nosakot diskursa apzīmētāju funkcijas.
Priekšzināšanas Prasme angļu valodas praktiskās gramatikas pielietošanā rakstveida un mutvārdu runā (uzstājoties ar priekšlasījumu, sarunu valodā, referātos, anotācijās, esejās).

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]