TAS704 Vieglo gaisakuģu stiprības analīze

Kods TAS704
Nosaukums Vieglo gaisakuģu stiprības analīze
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Aviācijas transports
Struktūrvienība Lidaparātu teorijas un konstrukcijas katedra
Mācībspēks Vitālijs Pavelko
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Tiek izskatītas vieglo gaisakuģu stiprības analīzes problēmas: lietderības normas un aprēķina slodze, inerces slodze, stiprības analīze projektēšanas sākotnējā posmā, tipisku elementu aprēķina pamati (plātnes sarežģīta liece un stabilitāte, plānsienu stieņu sarežģīta liece, nenoslēgtas un noslēgtas kontūras tangenciālie spēki). Tiek izskatīta arī konstrukcijas idealizācija un matricas metode stieņu sistēmu aprēķiniem..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mācību priekšmeta mērķis ir apgūt stieņu un plānsienu konstrukciju būvmehānikas metodes, kā arī to lietošanu praktiskiem mērķiem vieglo gaisakuģu stiprības analīzei.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēj izmantot lietderības normas, lai noteiktu stiprības prasības projektējamai konstrukcijai. - Kursa darba 1.daļa: Normas un aprēķina slodze. Eksāmens.
Students spēj izmantot plātnes teorijas metodes sarežģītās lieces un stabilitātes uzdevumos. - Kursa darba 2.daļa: Taisnstūrveida plātnes kritisku spriegumu noteikšana. Eksāmens.
Students spēj risināt plānsienu stieņu sarežģītās lieces uzdevumus. - Kursa darba 3.daļa: Normālo un tangenciālo spriegumu noteikšana plānsiena stienim. Eksāmens.
Students spēj izmantot matricas metodi stieņu sistēmu aprēķinam. - Eksāmens.
Priekšzināšanas Mehānika, Gaisakuģu aerodinamika, Materiālu pretestība, Plānsienu konstrukcijas būvmehānikā, Automatizētā projektēšana.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]