AAP701 Teorētisko atziņu publiskā interpretācija

Kods AAP701
Nosaukums Teorētisko atziņu publiskā interpretācija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Sandra Treija, Uģis Bratuškins
Kredītpunkti 6.0 (9.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Telpiskās vides teorētisko atziņu prezentācija publiskajā telpā, kā būtiska izpētes darba sastāvdaļa. Telpiskās vides pētījumu publiskās interpretācijas principi, kvalitātes, tās publiskā aprobācija .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iepazīstināt studentus ar Latvijā un pasaulē plašāk izmantotajām telpiskās vides publiskās prezentācijas metodēm un līdzekļiem.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj orientēties telpiskās vides teorētisko atziņu publiskās interpretācijas aktualitātēs - Mājas darbi. Mājas darbu vērtēšana
Spēj argumentēt kritērijus izvēlētās prezentācijas metodes piemērotībai pētījuma mērķiem - Mājas darbi. Seminārs
Spēj veikt pētījumam specifisku prezentācijas metožu atlasi - Mājas darbi. Mājas darbu vērtēšana
Spēj izvērtēt telpiskās vides pētniecības rezultātu prezentācijai nozīmīgos faktorus - Mājas darbi. Seminārs
Spēj analizēt nozīmīgāko sociāli ekonomisko procesu ietekmi uz telpiskās vides kvalitātēm - Mājas darbi. Mājas darbu vērtēšana
Spēj patstāvīgi izstrādāt un prezentēt individuālu pētījuma darbu - Eksāmena darbs. Prezentācija
Priekšzināšanas Studentam nepieciešamas priekšzināšanas par arhitektūras vēstures un teorijas jautājumiem arhitektūras maģistra līmenī, kā arī iestrādes telpiskās vides pētniecības jomā

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]