ĶVT703 Zāļu ievadīšanas sistēmas un nanomedicīna

Kods ĶVT703
Nosaukums Zāļu ievadīšanas sistēmas un nanomedicīna
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Materiālzinātnes
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Dagnija Loča
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Apskatīta jaunu medikamentozi modificētu biomateriālu un implantu nepieciešamība, īpašības, funkcionalitāte un pielietojums. Papildus tiek apskatīti jaunākie nanotehnaloģiju sasniegumi medicīnas jomā. Priekšmetā ir iekļauti vairāki praktiskie darbi, balstīti uz jaunu medikamentozi modificētu biomateriālu un implantu izveidi un izpēti. Studentam ir jāveic darba laikā veikto mērījumu un rezultātu apstrāde, analīze un prezentēšana..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Kursa mērķis ir iepazīstināt ar esošajiem sasniegumiem un nākotnes virzieniem medikamentozi modificētu biomateriālu un implantu jomā. Kurss orientēts uz medikamentozi modificētu biomateriālu un implantu izveidi, raksturojumu un pielietojumu kardioloģijā, onkoloģijā, stomatoloģijā, ķirurģijā un ortopēdijā. Neatņemama daļa ir praktiskie darbi, kas ļauj apgūt jaunas tehnoloģijas un pētīšanas metodes.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj orientēties medikamentozi modificētu biomateriālu un implantu nepieciešamībā, īpašībās, funkcionalitātē un pielietojumā. - Laboratorijas darbi, eksāmens.
Spēj praksē lietot zāļu izdalīšanās kinētikas pētīšanas metodes, zāļu ievadīšanas un izdalīšanās tehnoloģijas. - Laboratorijas darbi, eksāmens.
Spēja orientēties jaunākajos nanotehnoloģiju sasniegumos medicīnas jomā. - Eksāmens.
Spēja definēt piemērotāko medikamentozi modificēta implanta veidu, ņemot vērā pielietošanas specifiku. - Laboratorijas darbi, eksāmens.
Priekšzināšanas Bakalaura grāds dabas, medicīnas vai inženierzinātnēs.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
180.00 180.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]