ĶVT702 Nanotehnoloģijas biomateriāliem

Kods ĶVT702
Nosaukums Nanotehnoloģijas biomateriāliem
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Kristīne Šalma-Ancāne
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmetā tiek aplūkoti nanomateriāli un nanotehnoloģija biomateriālu pētniecībā; analizētas nanodimensijas bioloģisko audu uzbūvē - no nano līdz makro struktūrām, iepazīšanās ar anatomisko nomenklatūru, ar to saistītie zinātnes virzieni un pētniecības metodes. Izklāstīti biomateriālu veidi un to īpašības, kā arī biosaderības novērtējuma īpatnības nanomateriāliem. .
Tiek aplūkoti arī svarīgākie biominerāli un to veidošanās principi, biomimētika, kā arī biomateriālu un implantu virsmas nanostrukturēšanas metodes..
Baktēriju adhēzija uz biomateriālu virsmas, implantu virsmas biofunkcionalizēšana, t.sk., proteīnu sorbcija uz biomateriālu virsmas..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis ir iepazīstināt studentus ar nanotehnoloģiju nozīmi biomateriālu jomā, gan no anatomiskā un bioloģiskā, gan materiālzinātnes viedokļa. Pēc priekšmeta apguves students spēs identificēt nanotehnoģiskos procesus, aprakstīt to nozīmi bioloģisko audu uzbūvē un spēs izvērtēt dažādas tehnoloģiju iespējas biomateriālu iegūšanā, izprast nanotehnoloģiju lomu tajās.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj orientēties definēt un raksturot nanobiomateriālus, orientēties anatomiskā nomenklatūrā, zinātnes virzienos un metodēs, kas pēta bioloģiskos audus un to aizvietotājus. - Kontroldarbs
Spēj analizēt literatūras resursus atbilstošā jomā, sagatavot priekšlikumus tehnoloģiju un materiālu izvēlē, prezentēt iegūtos rezultātus un diskutēt par tiem. - Kursa darbs par nanotehnoloģijas izmantošanas iespējām bionanomateriālu tehnoloģijās.
Spēj orientēties terminos un biomateriālu nanotehnoloģijās. - Eksāmens
Priekšzināšanas Bakalaura grāds ķīmijas, fizikas, medicīnas, dabas zinātnēs vai inženierzinātnēs.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
180.00 180.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]