ĶVT701 Materiālās un bioloģiskās sistēmas mijiedarbība

Kods ĶVT701
Nosaukums Materiālās un bioloģiskās sistēmas mijiedarbība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Materiālzinātnes
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Rita Seržāne
Kredītpunkti 5.0 (7.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmetā tiek aplūkota ekosistēma un cilvēks kā tās sastāvdaļa, kā arī dažādi aspekti, kas saistīti ar materiālās un bioloģiskās sistēmas noslogošanu un piesārņošanu..
Galvenā uzmannība tiek vērsta uz materiālu un bioloģiskās vides mijiedarbību - fizikāli, ķīmiski, bioloģiski u.c. faktoru iepazīšanu un analīzi..
Tiek aplūkota materiālu biosaderība un bioaktivitāte, materiālu biosaderības 'in vitro' un 'in vivo' izpētes metodes. Labas ražošanas un laboratorijas raksturojums (GLP un GMP). Galvenās ražošanas nozares ar nanoizmēra daļiņu izmantošanu, preventīvie drošības pasākumi. Biežāk sastopamie veselības kaitējumi un simptomi darbā ar nanodaļiņām..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir iepazīstināt studentus ar materiālu un bioloģiskās vides mijiedarbības veidiem un bioloģiskās vides atbildes reakcijām, kā arī ar preventīvajiem pasākumiem kaitīgo faktoru mazināšanai, īpašu uzmanību pievēršot faktoriem, kas saistīti ar nanodimensijām. Uzdevumi: spēt identificēt ķīmiskus, fizikālus, bioloģiskus un citus materiālu un bioloģiskās sistēmas mijiedarbības faktorus, tos atpazīt. Apzināt 'in vitro'un 'in vivo' analīžu veidus, spēt prognozēt kaitīgās iedarbības un orientēties pasākumos to novēršanai.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izprast materiālās un bioloģiskās sistēmas kopsakarības. - Noslēguma eksāmens
Spēj analizēt un novērtēt galvenos mijiedarbības faktorus, izprot mijiedarbības mehānismus. - Noslēguma eksāmens
Orientējas mijiedarbības novērtēšanas pētniecības metodēs - Laboratorijas darbu ieskaite
Izprot un prot novērtēt nanoriskus, kā arī orientējas vides un bioloģiskās sistēmas aizsardzības pasākumu klāstā - Ieskaite individuālā darbā un noslēguma eksāmens
Priekšzināšanas Pamatzināšanas ķīmijā, fizikā vai materiālzinātnēs.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
300.00 300.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]