TAS703 Gaisakugu tehniskā stāvokļa kontroles integrētās sistēmas

Kods TAS703
Nosaukums Gaisakugu tehniskā stāvokļa kontroles integrētās sistēmas
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Aviācijas transports
Struktūrvienība Aeronautikas tehnoloģiju katedra
Mācībspēks Vitālijs Pavelko
Kredītpunkti 6.0 (9.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Gaisakuģu tehniskais stāvoklis un kontroles sistēmas. Gaisakuģu bojājumi. Novecojošo gaisakuģu problēma. Gaisakuģu ekspluatācijas izmaksas. Gaisakuģu kontroles sistēmas. Nesagraujošā kontrole: vizuālā un ultraskaņas kontrole, virpuļstrāva, akustiskā emisija, radiografija, termografija. Gaisakuģu tehniskā stāvokļa kontroles integrētās sistēmas. Vibrācijas un modālā analīze. Trieciena bojājumu meklēšana. Monitoringa tehnika un sensoru tehnoloģijas. Signāla apstrādes metodes bojājumu atklāšanai. Tehniskā stāvokļa kontroles integrētu sistēmu optimizācija. Tehniskā stāvokļa kontroles integrētu sistēmu izmēģinājumi..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Padziļināta zinātnisku darbinieku akadēmiskā un praktiskā sagatavošana gaisakugu tehniskā stāvokļa kontroles integrētās sistēmas jomā, kas ir viens no mūsdienu zinātnes un tehnikas progresa aktuāliem virzieniem. Priekšmeta uzdevumi: • gaisakuģu tehniskā stāvokļa kontroles integrētās sistēmas. • nesagraujošā kontroles metodes, īpaši piemērotas gaisakugu tehniskā stāvokļa kontroles integrētās sistēmās, monitoringa tehnika un sensoru tehnoloģijas • mūsdienu signāla apstrādes metodes bojājumu
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Apzinās un izprot gaisakugu tehniskā stāvokļa kontroles integrētās sistēmas - Kontroldarbs vai referāts: Gaisakugu tehniskā stāvokļa kontroles integrētās sistēmas
Prot analizēt gaisakuģu bojājumu bīstamību un galvenās īpašības - Lab.darbs: Helikoptera astes sijas defektācija
Apzinās un izprot nesagraujošās kontroles metodes, īpaši piemērotas gaisakugu tehniskā stāvokļa kontroles integrētās sistēmās - Lab.darbs: "Signāls- defekts" korelācijas izmantošana ultraskaņas kontrolē
Apgūta monitoringa tehnika un sensoru tehnoloģijas - Kursa darbs: Pjezokeramikas sensoru ipašību aprēķins un eksperimentālā noteikšana
Apgūtas mūsdienu signāla apstrādes metodes bojājumu atklāšanai - Kursa darbs: Monitoringa rezultātu apstrādes metodes
Apzinās un izprot tehniskā stāvokļa kontroles integrētu sistēmu optimizāciju - Lab.darbs: Tehniskā stāvokļa kontroles integrētās sistēmas optimizācija
Priekšzināšanas Akustikas un ultraskaņas viļņu pamati, Nesagraujošas kontroles pamati

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]