TAS702 Zinātniskais seminārs

Kods TAS702
Nosaukums Zinātniskais seminārs
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Transports
Struktūrvienība Lidaparātu teorijas un konstrukcijas katedra
Mācībspēks Vitālijs Pavelko
Kredītpunkti 6.0 (9.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Zinātnisku pētījumu rezultātu izplatīšanas nozīme doktorantu apmācībā. Zinātniskās prezentācijas un rakstu sagatavošana publikācijai. Prezentācijas vai rakstu tipiska struktūra: problēma, mērķis, pētīšanas metodes, teorija un eksperiments, rezultātu analīze, apspriešana un secinājumi. Prezentācijas laika racionālā izmantošana. Ilustrācijas un tehniskais nodrošinājums. Praktisks darbs zinātniskās prezentācijas seminārā vai rakstu sagatavošana publikācijai. Katram doktorantam jābūt sagatavotam vismaz 2 zinātniskiem referātiem prezentācijai Aviācijas institūta doktorantu un pētnieku seminārā un 1 zinātniskam rakstam (1. un 2.pusgadā). Prezentācijas publiskā analīze. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt zinātnes un pētniecības rezultātu publisko izklāstīšanu. Prast sagatavot PowerPoint prezentācijas. Būt sagatavotam pētniecisko rezultātu publiskošanai un aizstāvēšanai pret oponentiem.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj kritiski analizēt zinātniskās problēmas stāvokli, noteikt teorijas un eksperimentālu rezultātu nepilnības, formulēt tālākas pētīšanas mērķi un izvēlēties metodi. - Zinātniskās problēmas apskata, pētīšanas mērķa un metodes izvēles novērtēšana prezentācijā.
Spēj pilnīgi skaidri un taupīgi izklāstīt problēmas teorētisko vai eksperimentālo pētījumu saturu un sasniegtos rezultātus. - Pētījumu satura un sasniegtu rezultātu pamatotības novērtēšana.
Spēj sagatavot zinātnisko rezultātu kvalitatīvu prezentāciju ar mūsdienu video un audio līdzekļu racionālu izmantošanu. - Prezentācijas kvalitātes novērtēšanas rezultāti.
Spēj argumentēti diskutēt par sasniegtiem rezultātiem. - Diskusijas rezultāti.
Priekšzināšanas Darbs ar video un audio programmām

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]