DLP700 e-Biznesa risinājumi

Kods DLP700
Nosaukums e-Biznesa risinājumi
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Datorika
Struktūrvienība Programmatūras inženierijas katedra
Mācībspēks Aleksejs Jurenoks
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmeta mērķis ir sniegt izpratni par e-biznesa būtību un veidiem un par mūsdienu interneta tehnoloģijas lietošanu biznesa procesu organizēšanā. Kursā tiek apskatīta interneta tehnoloģijas ietekme uz e-biznesa attīstību, dažādas e-biznesa formas (e-komercija, e-marketings, e-SCM u.c.). Tiks apgūti uz tīmekļa tehnoloģijām balstītās korporatīvu biznesa portālu uzbūves principi. Studenti tiks iepazīstināti ar RFID tehnoloģijas, interneta servisu un e-biznesa lietojumprogrammatūras izmantošanu biznesa procesu pārvaldībā. e-Risinājumu izmantošanas iespējas tiks ilustrētas ar piemēriem no e-apdrošināšanas, e-loģistikas un transporta u.c. jomām..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir sniegt izpratni par e-biznesa būtību un veidiem, mūsdienu interneta tehnoloģijas lietošanu biznesa procesu organizēšanā un tās ietekmi uz biznesa attīstību; palīdzēt studentiem apgūt atsevišķu tehnoloģiju lietošanas pamatus biznesa jomā (RFID tehnoloģija, wearable computing u.c.); iemācīt konstruēt uz tīmekļa tehnoloģijām balstītus korporatīvus biznesa portālus un lietot e-risinājumus dažādās biznesa sfērās.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj noformulēt interneta tehnoloģijas ietekmi uz biznesa procesu pārvaldību un attīstību, spēj apspriest dažādu e-risinājumu lietošanas priekšrocības - Sekmīgi nokārtots rakstisks eksāmens
Spēj noformulēt korporatīvu biznesa tīmekļa portālu uzbūves principus - Izstrādātās korporatīvu biznesa portālu struktūras, kas balstās uz dažādiem e-risinājumiem
Spēj patstāvīgi aprakstīt biznesa procesu organizēšanas un pārvaldības modeļus, izmantojot e-biznesa lietojumprogrammatūru - Patstāvīgi izpildīti praktiskie uzdevumi
Spēj patstāvīgi izmantot e-risinājumus dažādās priekšmetiskās jomās: e-apdrošināšanā, e-loģistikā u.c. - Patstāvīgi izpildīti laboratorijas darbi
Priekšzināšanas Kopu teorijas un grafu modeļu lietošana (no Sistēmu teorijas), biznesa procesu modelēšana (no Biznesa procesu vadības un inženierijas)

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RDMB0 1. kurss, 1+2+3 grupa
1 Lekc. Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Jurenoks Sētas 1 (Meža 1/3)-507 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Jurenoks, Zinātniskais asistents A.Mileika-Plūme Sētas 1 (Meža 1/3)-507 3 20.15 - 21.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
ADMD0 2. kurss, 2 grupa
1 Lekc. Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Jurenoks Sētas 1 (Meža 1/3)-507 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Jurenoks, Zinātniskais asistents A.Mileika-Plūme Sētas 1 (Meža 1/3)-507 3 20.15 - 21.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
ADMB0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Jurenoks Sētas 1 (Meža 1/3)-507 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Jurenoks, Zinātniskais asistents A.Mileika-Plūme Sētas 1 (Meža 1/3)-507 3 20.15 - 21.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
ADBD0 1. kurss, 8 grupa
1 Lekc. Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Jurenoks Sētas 1 (Meža 1/3)-507 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Jurenoks, Zinātniskais asistents A.Mileika-Plūme Sētas 1 (Meža 1/3)-507 3 20.15 - 21.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
AECA0 1. kurss, 8 grupa
1 Lekc. Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Jurenoks Sētas 1 (Meža 1/3)-507 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Jurenoks, Zinātniskais asistents A.Mileika-Plūme Sētas 1 (Meža 1/3)-507 3 20.15 - 21.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
ADMD0 1. kurss, 8 grupa
1 Lekc. Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Jurenoks Sētas 1 (Meža 1/3)-507 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Jurenoks, Zinātniskais asistents A.Mileika-Plūme Sētas 1 (Meža 1/3)-507 3 20.15 - 21.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
AIMU0 1. kurss, 8 grupa
1 Lekc. Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Jurenoks Sētas 1 (Meža 1/3)-507 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Jurenoks, Zinātniskais asistents A.Mileika-Plūme Sētas 1 (Meža 1/3)-507 3 20.15 - 21.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]