TAS701 Mūsdienu CAD/CAE/CFD datortehnoloģijas aviācijas uzdevumos

Kods TAS701
Nosaukums Mūsdienu CAD/CAE/CFD datortehnoloģijas aviācijas uzdevumos
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Aviācijas transports
Struktūrvienība Lidaparātu teorijas un konstrukcijas katedra
Mācībspēks Mārtiņš Kleinhofs, Igors Pavelko
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Projektējamo detaļu un kopsalikuma mezglu fizisko īpašību un inženierparametru modelēšanas principi. Deformējamo ķermeņu un nepārtrauktas vides mehānikas pamata matemātiskie modeļi. Siltumapmaiņas, mehānikas un hidrogāzdinamikas uzdevumu risinājuma metodes un praktiskais pielietojums, izmantojot SolidWorks programmā integrētas CAE programmas COSMOSWorks, COSMOS FloWorks. Datoreksperimentu un skaitlisko pētījumu veikšana iekārtu un tehnoloģisko procesu ekspluatācijas parametru optimizēšanai, izmantojot CAD/CAE programmas..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt CAE programmu pielietošanas modernās idejas, pamatmetodes un praktisko pielietojumu siltumapmaiņas, hidrogāzdinamikas, konstrukciju elementu noturības procesu datormodelēšanai un pētīšanai, kā arī tehnisko objektu īpašību optimizācijai. Students apzinās un izprot CAD/CAE modelēšanas sistēmas izveidošanas pamatprincipus uz COSMOSWorks, COSMOS FloWorks programmu piemēra. Apzinās un izprot cieta ķermeņa fiziskos, matemātiskos un datormodeļus. Prot modelēt, analizēt un optimizēt mehānismus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Apzinās un izprot cieta ķermeņa fiziskos, matemātiskos un datormodeļus. - Lab. darbs: Deformējamu cietu ķermeņu stiprības un termisko aprēķinu metodika programmā COSMOS Works. Mājasdarbs: Uzdotā objekta ģeometriskā modelēšana un stiprības aprēķins.
Prot modelēt, analizēt un optimizēt ierīču un mehānismu raksturlielumus ar CAD/CAE programmu palīdzību. - Lab. darbs: Pētāmo mezglu un mehānismu stiprības parametru aprēķina metodika un praktiskais pielietojums programmā COSMOS Works.
Students apzinās un izprot CAD/CAE modelēšanas sistēmas izveidošanas pamatprincipus uz COSMOS Works, COSMOS FloWorks programmu piemēra. - Lab. darbi: Programmu COSWorks, COSFloWorks pielietojums konstrukcijas elementu stiprības un aerodinamikas raksturlielumu datormodelēšanai. Mājasdarbs: Uzdevuma datorrisināšana un rezultātu analīze.
Priekšzināšanas Fiziskās, matemātiskās un datormodelēšanas principi stiprības, aerohidromehānikas un siltuma pārvades uzdevumos.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]