DSP700 Uzņēmumarhitektūra un prasību inženierija

Kods DSP700
Nosaukums Uzņēmumarhitektūra un prasību inženierija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Datorika
Struktūrvienība Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedra
Mācībspēks Mārīte Kirikova
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmetā tiek apgūti galvenie paņēmieni, kā noteikt prasības pret informācijas apstrādē izmantojamajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem. Studenti iemācās identificēt un noteikt prasības pret informācijas sistēmu organizācijā gan cilvēka, gan datora apstrādātās informācijas nozīmē; identificēt un projektēt uzņēmumarhitektūru, kā arī analizēt un projektēt informācijas plūsmas organizācijās un organizāciju tīklos un izstrādāt un izvērtēt organizācijas informācijas loģistikas modeli. Kursā tiek izmantota IBM prasību definēšanai un vadībai paredzētā tehnoloģija. Iegūtās zināšanas ir noderīgas ne vien prasību noteikšanā pret informācijas un komunikācijas tehnoloģijas risinājumiem, bet arī citu produktu un pakalpojumu projektēšanai..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes prasību identificēšanā, vadībā un dokumentēšanā, kā arī piemērotu prasību inženierijas metožu un rīku izmantošanā un izvēlē.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izprot kopīgo un atšķirīgo prasību inženierijas un sistēmu projektēšanas jomās. - Uzdevums eksāmenā, kas ļauj demonstrēt šīs kopīgās un atšķirīgās iezīmes.
Prot iegūt prasības, nepārkāpjot biznesa, sistēmu analīzes un informācijas sistēmu izstrādes ētikas normas. - Grupas darba videoieraksta analītisks izvērtējums.
Prot izmantot un novērtēt prasību inženierijas metodes un rīkus. - Laboratorijas darbu, patstāvīgā darba un eksāmena rezultāti.
Prot izmantot un novērtēt prasību vadības metodes un rīkus. - Prasību izmaiņu atspoguļošana prasību vadības rīkā.
Prot piedāvāt biznesa vajadzībām atbilstošu informācijas loģistikas un informācijas sistēmas modeli. - Eksāmenā dotajam biznesa sistēmas piemēram jānosaka prasības pret informācijas sistēmu un jāizstrādā informācijas loģistikas un informācijas sistēmas modeļi.
Pazīst, prot novērtēt un izmantot dažādas uzņēmumu/biznesa arhitektūru ietvarstruktūras un to modeļus. Prot projektēt uzņēmumu arhitektūru. - Eksāmenā jāsniedz izvērtējums par dotajai biznesa situācijai piemērotāko arhitektūru. Laboratorijas un patstāvīgajos darbos izstrādāti vairākām arhitektūrām atbilstoši modeļi.
Priekšzināšanas n/a

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]