VIL162 Pastiprināts latviešu valodas kurss

Kods VIL162
Nosaukums Pastiprināts latviešu valodas kurss
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Valodas
Struktūrvienība Tehniskās tulkošanas katedra
Mācībspēks Larisa Iļinska, Janīna Stašāne, Sandra Stašāne
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Pastiprināts latviešu valodas kurss ir paredzēts studentiem ar vājām zināšanām, runas komunikācijas, lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmju nostiprināšanai, lai students spētu brīvi un mērķtiecīgi lietot apgūtās zināšanas studiju procesā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Kursa mērķis ir aktīva komunikācija, latviešu valodas zināšanu un prasmju bagātināšana divu semestru laikā. Kursa uzdevumi ir: 1. Runas un rakstu prasmju aktīva nostiprināšana valodas funkcionālajā aspektā. 2. Populārzinātnisko un specialitātes tekstu lasīšana, uzkrājot zināšanas profesionāli diferencētā leksikā. 3. Patstāvīgās lasīšanas materiālu apgūšana to specifiskajās gramatikas konstrukcijās konkrētā nozares literatūrā. 4. Pareizrakstības iemaņu pilnveidošana.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj loģiski uztvert un uzstādīt jautājumus sarunā, izteikt viedokli, oponēt, interpretēt izlasītā teksta saturu. - Tiek paaugstināts latviešu valodas izrunas, intonācijas un domas loģiskās uztveres līmenis sarunās, dialogos un diskusijās par konkrētiem tematiem. Pārbaudes darbs: testi, diskusijas, eksāmens. Vērtējums: atzīme saistībā ar 10 ballu skalu.
Spēj izlasīt un detalizēti uztvert teksta saturu, apgūstot profesionāli orientēto tekstu leksiku. - Tiek analizēts un apspriests izlasītais saturs un nostiprināta profesionālā leksika un terminoloģija. Pārbaudes darbs: testi, kontroldarbi, eksāmens. Vērtējums: atzīme saistībā ar 10 ballu skalu.
Spēj izveidot izlasīto tekstu anotāciju, kopsavilkumu; uzrakstīt tēzes, komentāru, pievēršot uzmanību specifiskajiem izteicieniem un gramatiskajām konstrukcijām nozaru literatūrā. - Tiek veikti rakstu darbi saistībā ar konkrētiem tekstu materiāliem. Pārbaudes darbs: rakstiski uzdevumi, eksāmens. Vērtējums: atzīme saistībā ar 10 ballu skalu.
Spēj paaugstināt pareizrakstības prasmes un iemaņas, veicot noteiktus uzdevumus latviešu valodas gramatikā. - Pārbaudes darbs: testi, kontroldarbi, eksāmens. Vērtējums: atzīme saistībā ar 10 ballu skalu.
Priekšzināšanas CE sertifikāts par D, E līmeni vai bez tā ar vājām priekšzināšanām.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]