VIA617 Otrās svešvalodas pastiprinātais kurss (spāņu valoda)

Kods VIA617
Nosaukums Otrās svešvalodas pastiprinātais kurss (spāņu valoda)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Valodas
Struktūrvienība Speciālā lietojuma valodu katedra
Mācībspēks Larisa Iļinska, Anna Rungule, Sanchez Angel Miguel Perez
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Atbilstoši kursa mērķiem un uzdevumiem studenti veic dažādas aktivitātes: lasa un tulko mācību un autentiskus tekstus, veido dialogus, piedalās diskusijās, klausās mācību un autentiskus ierakstus, raksta esejas, vēstules un citus darbus, meklē informāciju izmantojot, Interneta resursus spāņu valodā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis: attīstīt un pilnveidot bakalaura programmā apgūtas zināšanas un komunikācijas pamatiemaņas spāņu valodā, padziļināt zināšanas par spāniski runājošo valstu kultūras un sociālo dzīvi, ar mērķi nodrošināt iespēju sazināties šajā valodā gan ikdienas dzīves situācijās, gan lietojot masu saziņas līdzekļus un diskutējot par aktuālām tēmām. Studiju priekšmeta uzdevumi: 1. Attīstīt klausīšanās, runāšanas, rakstīšanas, lasīšanas prasmes spāņu valodā. 2. Apgūt gramatiskās struktūras, leksikas funkcijas, izmantojot modernus mācību materiālus, autentiskus materiālus un aktivitātes, kas modelē reālās dzīves situācijas. 3. Palīdzēt izprast valodu un kultūru – dzimtās un
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj patstāvīgi lasīt, analizēt, kopsavilkt speciālo nozaru oriģinālliteratūras tekstus un iztulkot tos dzimtajā valodā. - Pārbaudes darbs: testi, eksāmens. Satura izprašana: 2500 ie.z. populārzinātnisks teksts ar 5-8 uzdevumiem, 40 min.; Tulkošana:1200 ie.z. speciālās nozares teksts, 40 min. ar vārdnīcu.
Spēj vispārīgi un detalizēti interpretēt un komentēt audio/video vispārēja un profesionāla virziena tekstus, kā arī diskutēt par to saturu. - Pārbaudes darbs: teksti, intervijas, testi, eksāmens (5 min. garš audioieraksts, 8-10 uzd., 15 min.).
Spēj identificēt vispārējo un profesionālo leksiku un lietot to mutvārdu un rakstveida runā. - Pārbaudes darbs: teksti, kontroldarbi, testi, eksāmens (glosārijs).
Spēj veidot prezentācijas un pasniegt akadēmiskā stilā sagatavotu referātu par izvēlēto tematu. - Pārbaudes darbs: prezentācijas (referātu tematiskais izklāsts), eksāmens. Vērtēšana: testi, kontroldarbi, kontroltulkojumi - iesk./neiesk. Eksāmens- atzīme atbilstoši 10 ballu skalai.
Priekšzināšanas Spāņu valodas zināšanas A2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]