VIA405 Padziļināts vispārējais franču valodas kurss (otrā svešvaloda)

Kods VIA405
Nosaukums Padziļināts vispārējais franču valodas kurss (otrā svešvaloda)
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Valodas
Struktūrvienība Speciālā lietojuma valodu katedra
Mācībspēks Larisa Iļinska
Kredītpunkti 6.0 (9.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Kurss ir vispārējās franču valodas kursa turpinājums. Integrēta franču valodas zināšanu un prasmju pilnveidošana un izkopšana 4 valodas pamatelementos (lasīšanā, rakstveida un mutveida runā, klausīšanās), strādājot ar mācību literatūras materiāliem un tulkojot vidēji grūtas pakāpes speciālo nozaru oriģinālliteratūtas tekstus no franču valodas..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir attīstīt integrētas franču valodas prasmes dažādos padziļinātās vispārējās franču valodas kontekstos. Priekšmeta uzdevumi ir: ? attīstīt vispārējo un speciālo nozaru tekstu lasīšanas un detalizētas teksta uztveres prasmes ; ? attīstīt klausīšanās uztveri (audio/ video informācija) un paplašināt komunikācijas prasmes (diskusijas, prezentācijas); ? nostiprināt vispārējo leksiku un attīstīt profesionālās jomas terminoloģiju; ? attīstīt rakstveida prasmes (tēzes, kopsavilkumi, anotācijas).
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj patstāvīgi lasīt, analizēt, kopsavilkt vidēji grūtas pakāpes profesionāli orientētu oriģināltekstu saturu un iztulkot to dzimtajā valodā. - Pārbaudes veids: mājas darbi, teksti, kontroltulkojumi, eksāmens (2500 ie.z. teksts ar 5-8 problēmorientētiem uzdevumiem, 30 min.).
Spēj vispārīgi un detalizēti interpretēt un komentēt audio/video informāciju, kā arī diskutēt par to. - Pārbaudes veids: teksti, intervijas, testi, eksāmens (5 min. garš audioieraksts, 8-10 uzd., 15 min.).
Spēj identificēt vispārējo un profesionālo leksiku un lietot to mutvārdu un rakstveida runā. - Pārbaudes veids: teksti, kontroldarbi, testi, eksāmens (portfolio- profesionālo terminu glosārijs). Eksāmens- atzīme atbilstoši 10 ballu skalai. Darbi un portfolio – iesk./neiesk.
Spēj referēt īsu, akadēmiskā stilā sagatavotu informāciju par noteiktu tematu. - Pārbaudes veids: prezentācijas (referātu tematiskais izklāsts), eksāmens. Vērtēšana: testi, kontroldarbi, kontroltulkojumi - iesk./neiesk. Eksāmens- atzīme atbilstoši 10 ballu skalai.
Priekšzināšanas Mācību kurss ir turpinājums vispārējā franču valodas kursā iegūtajām zināšanām

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]