TDT208 Pasažieru pārvadājumu organizācija un vadība

Kods TDT208
Nosaukums Pasažieru pārvadājumu organizācija un vadība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Transports
Struktūrvienība Transporta sistēmu un loģistikas katedra
Mācībspēks Viktors Feofanovs, Margarita Urbaha
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Likumdošanas un normatīvā bāze pasažieru pārvadājumu jomā. Pasažieru pārvadājumu organizācija un vadība. Faktori, kas ietekmē pasažieru pārvadājumu organizatorisko un tehnoloģisko shēmu izvēli. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
[stratēģiski]: Veidot bāzes zināšanas par dažādu transporta veidu pasažieru pārvadājumu organizāciju un vadību. [tehniski]: Sniegt zināšanas par konvencijām un normatīviem aktiem, kas reglamentē pasažieru pārvadājumu jautājumus; veidot priekšstatu par faktoriem, kas ietekmē pasažieru pārvadājumu drošību; iemācīt izmantot iegūtās zināšanas un iemaņas pasažieru pārvadājumu maršrutu un grafiku izstrādei, kā arī optimālo transportlīdzekļu izvēlei; veidot priekšstatu par organizatoriskiem un tehniskiem pasākumiem, kas paaugstina pasažieru pārvadājumu ekonomisko efektivitāti.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Pārzina pasažieru pārvadājumu veikšanas kārtību ar dažādiem transporta veidiem. - Zināšanu pārbaudes testi
Pārzina starptautiskus un nacionālus normatīvos aktus pasažieru pārvadājumu sfērā. - Zināšanu pārbaudes testi
Pārzina faktorus, kas ietekmē pasažieru pārvadājumu drošību un ekonomisko efektivitāti. - Zināšanu pārbaudes testi
Spēj izstrādāt jaunu autobusu maršrutu un aprēķināt tā tehniski-ekonomiskus rādītājus. - Uzdevums ar aizstāvēšanu.
Spēj izstrādāt organizatoriskus un tehniskus pasākumus pasažieru pārvadājumu ekonomiskās efektivitātes uzlabošanai - Uzdevums ar aizstāvēšanu, Ieskaite.
Priekšzināšanas Transportmašīnu uzbūve un transporta sistēmu funkcionēšanas pamati.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]