TDT207 Transporta līdzekļu dzinēji

Kods TDT207
Nosaukums Transporta līdzekļu dzinēji
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Transports
Struktūrvienība Aeronautikas tehnoloģiju katedra
Mācībspēks Aleksandrs Urbahs
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Siltuma dzinēju darbības princips. Dažādos transporta veidos (virszemes, ūdens, gaisa-kosmosa) izmantojamo virzuļu, gāzturbīnu un reaktīvo spēka iekārtu konstrukciju īpatnības..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iepazīties ar transporta mašīnu dzinēju darbības principiem un galvenajām konstrukcijas īpatnībām. Spēka iekārtu raksturojumu novērtējums un dzinēju izmantošanas iespējas transporta sistēmā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Zina transportā pielietojamo siltuma dzinēju darbības principus - Kontroldarbs
Prot novērtēt dzinēju raksturojumus - Kontroldarbs
Prot analizēt dzinēju izmantošanas iespējas transporta sistēmā - Praktiskais darbs
Prot pielietot savas zināšanas par spēka iekārtām, analizējot transportlīdzekļu īpašības - Praktiskais darbs
Prot novērtēt spēka iekārtu lomu transporta mašīnā - Ieskaite
Priekšzināšanas Matemātika, fizika, teorētiskā mehānika, konstrukciju materiāli

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]