TDT206 Loģistika

Kods TDT206
Nosaukums Loģistika
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Loģistika
Struktūrvienība Transporta sistēmu un loģistikas katedra
Mācībspēks Margarita Urbaha
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmets sniedz studentiem zināšanas par loģistikas pamatkoncepcijām. .
Tiek izklāstīti un analizēti loģistiskās darbības veidi, loģistikas uzdevumi un metodoloģiskie principi. Nodarbības notiek vācu valodā. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par uzņēmuma loģistisko darbību materiālo resursu nodrošināšanas un vadīšanas sfērā. Pēc studiju priekšmeta apgūšanas studentam jāizprot: analītisko pētījumu veikšana loģistikas darbības sfērā un loģistikas optimizācijas pamatuzdevumu risināšana.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēj definēt loģistikas pamatjēdzienus, atšķirt loģistikas veidus, nosaukt loģistikas uzdevumus un aprakstīt dažādu loģistikas uzdevumu risināšanas metodes. - Pārbaudes veidi: ieskaite.
Students spēj izvēlēties loģistikas uzdevumam atbilstošo risināšanas metodi. - Pārbaudes veidi: praktiskais darbs, ieskaite.
Students spēj definēt piegādātāju izvēles kritērijus. - Pārbaudes veidi: ieskaite.
Students spēj noteikt pasūtījuma optimālo daudzumu (Economic Order quantity). - Pārbaudes veidi: laboratorijas darba aizstāvēšana
Students spēj veikt kravas piegādes ar dažādiem transporta veidiem salīdzinošo analīzi. - Pārbaudes veidi: praktiskais darbs, ieskaite.
Students spēj projektēt kravas piegādes sistēmu. - Pārbaudes veidi: laboratorijas darba aizstāvēšana
Students spēj definēt krājumu veidošanas un sadalīšanas likumsakarības. - Pārbaudes veidi: praktiskais darbs, ieskaite.
Students spēj veikt uzņēmuma loģistikas stratēģiskās plānošanas analīzi. - Pārbaudes veidi: praktiskais darbs.
Students spēj veikt klasiskā un modificēta transporta uzdevuma aprēķinus. - Pārbaudes veidi: laboratorijas darba aizstāvēšana.
Students spēj izvērtēt uzņēmuma loģistisko darbību un noteikt „outsourcinga” priekšrocību. - Pārbaudes veidi: laboratorijas darba aizstāvēšana, praktiskais darbs.
Priekšzināšanas Matemātikas zināšanas, pamatzināšanas loģistikā, vācu valodas zināšanas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]